Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Đạo Cầu Tác (Dịch)

Truyện có 161 chương.
101
Quyển 3 - Chương 14: Hoàn đảo
102
Quyển 3 - Chương 15: Ngày đầu tiên
103
Quyển 3 - Chương 16: Ban đêm (1)
104
Quyển 3 - Chương 17: Ban đêm (2)
105
Quyển 3 - Chương 18: Kính Tượng thuật
106
Quyển 3 - Chương 19: Ban đêm (3)
107
Quyển 3 - Chương 20: Ngày thứ hai (1)
108
Quyển 3 - Chương 21: Ngày thứ hai (2 + 3)
109
Quyển 3 - Chương 22: Ngày thứ hai (4 + 5)
110
Quyển 3 - Chương 23: Ngày thứ hai (6)
111
Quyển 3 - Chương 24: Chấp niệm
112
Quyển 3 - Chương 25: Cấm kị
113
Quyển 3 - Chương 26: Dị biến
114
Quyển 3 - Chương 27: Thứ dạ (1) - Tâm kinh
115
Quyển 3 - Chương 28: Thứ dạ (2) - Kinh nghi
116
Quyển 3 - Chương 29: Thứ dạ (3) - Sai kị
117
Quyển 3 - Chương 30: Thứ dạ (4) - Dạ đàm
118
Quyển 3 - Chương 31: Thứ dạ (5) - Xà mãng
119
Quyển 3 - Chương 32: Thứ dạ (6) - Vẫn lạc
120
Quyển 3 - Chương 33: Thứ dạ (7) - Sát xà
121
Quyển 3 - Chương 34: Thứ dạ (cuối) - Tử thương
122
Quyển 3 - Chương 35: Vĩ nhật (1) - Ảm nhiên
123
Quyển 3 - Chương 36: Vĩ nhật (2) - Niết bàn
124
Quyển 3 - Chương 37: Vĩ nhật (3) - Sống lại
125
Quyển 3 - Chương 38: Vĩ nhật (4) - Người đến (1)
126
Quyển 3 - Chương 39: Hạo kiếp
127
Quyển 3 - Chương 40: Băng hàn
128
Quyển 3 - Chương 41: Cừu hận
129
Quyển 3 - Chương 42: Chất vấn (1)
130
Quyển 3 - Chương 43: Cục diện khó khăn (1)
131
Quyển 3 - Chương 44: Quyết liệt
132
Quyển 3 - Chương 45: Mưu đồ
133
Quyển 3 - Chương 46: Âm mưu triệt để
134
Quyển 3 - Chương 47: Gặp gỡ
135
Quyển 3 - Chương 48: Không hối hận
136
Quyển 3 - Chương 49: Phá trận (1)
137
Quyển 3 - Chương 50: Phá trận (2)
138
Quyển 3 - Chương 51: Đột phá vòng vây
139
Quyển 3 - Chương 52: Ân oán cũ
140
Quyển 3 - Chương 53: Hậu sơn
141
Quyển 3 - Chương 48: Song đấu
142
Quyển 3 - Chương 55: Đấu yêu
143
Quyển 3 - Chương 56: Tam vĩ
144
Quyển 3 - Chương 57: Vô danh
145
Quyển 3 - Chương 58: Kết thúc
146
Quyển 3 - Chương 59: Đại Thiên
147
Quyển 3 - Chương 60: Yêu Ma
148
Quyển 3 - Chương 61: Loạn chiến
149
Quyển 3 - Chương 62: Kinh hiện
150
Quyển 3 - Chương 63: Trương Hư Thánh (1)
151
Quyển 3 - Chương 64: Chung hiện
152
Quyển 3 - Chương 65: Xà vệ
153
Quyển 3 - Chương 66: Phục sinh
154
Quyển 3 - Chương 67: Chân dung
155
Quyển 3 - Chương 68: Chuyện xưa
156
Quyển 3 - Chương 69: Đánh cuộc
157
Quyển 3 - Chương 70: Bác sát
158
Quyển 3 - Chương 71: Tỉnh lại (1)
159
Quyển 3 - Chương 72: Tỉnh lại (2)
160
Quyển 3 - Chương 73: Tỉnh lại (3)
161
Quyển 3 - Chương 74: Tỉnh lại (cuối)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 161