Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Đạo Cầu Tác (Dịch)

Truyện có 161 chương.
1
Lời mở đầu
2
Quyển 1 - Chương 1: Tinh Mộc Yêu Quái
3
Quyển 1 - Chương 2: Đoạt xá
4
Quyển 1 - Chương 3: Tiên duyên
5
Quyển 1 - Chương 4: Bái sư
6
Quyển 1 - Chương 5: Cửu Hoa
7
Quyển 1 - Chương 6: Khô Vinh
8
Quyển 1 - Chương 7: Mười năm
9
Quyển 1 - Chương 8: Quan chiến
10
Quyển 1 - Chương 9: Quen nhau
11
Quyển 1 - Chương 10: Tích Cốc
12
Quyển 1 - Chương 11: Pháp khí
13
Quyển 1 - Chương 12: Cưỡi hạc Tây Thiên
14
Quyển 1 - Chương 13: Hậu sự
15
Quyển 1 - Chương 14: Quyết liệt
16
Quyển 1 - Chương 15: Di cư
17
Quyển 1 - Chương 16: Cân nhắc
18
Quyển 1 - Chương 17: Đạo pháp
19
Quyển 1 - Chương 18: Dính hoa
20
Quyển 1 - Chương 19: Nhã thảo
21
Quyển 1 - Chương 20: Thi đấu
22
Quyển 1 - Chương 21: Ám lưu
23
Quyển 1 - Chương 22: Trước trận đấu
24
Quyển 1 - Chương 23: Sơ minh
25
Quyển 1 - Chương 24: Thạch Rối thuật
26
Quyển 1 - Chương 25: Toái thạch
27
Quyển 1 - Chương 26: Kinh sợ
28
Quyển 1 - Chương 27: Thương thệ
29
Quyển 1 - Chương 28: Thanh Linh
30
Quyển 1 - Chương 29: Danh hiển
31
Quyển 1 - Chương 30: Cô đơn
32
Quyển 1 - Chương 31: Thần thông
33
Quyển 1 - Chương 32: Vận mệnh
34
Quyển 1 - Chương 33: Âm ảnh
35
Quyển 1 - Chương 34: Thắng hiểm
36
Quyển 1 - Chương 35: Thủy Hỏa
37
Quyển 1 - Chương 36: Tứ cường
38
Quyển 1 - Chương 37: Lựa chọn
39
Quyển 1 - Chương 38: Kịch đấu
40
Quyển 1 - Chương 39: Huyết chiến
41
Quyển 1 - Chương 40: Như nguyện
42
Quyển 1 - Chương 41: Quyết chiến
43
Quyển 1 - Chương 42: Kim Hỏa
44
Quyển 1 - Chương 43: Thắng bại
45
Quyển 2 - Chương 1: Trần duyên
46
Quyển 2 - Chương 2: Tiểu trấn
47
Quyển 2 - Chương 3: Cầu sư
48
Quyển 2 - Chương 4: Tiên sư
49
Quyển 2 - Chương 5: Đoán
50
Quyển 2 - Chương 6: Dạ tham
51
Quyển 2 - Chương 7: Nguyên nhân
52
Quyển 2 - Chương 8: Hóa Linh
53
Quyển 2 - Chương 9: Ly khai
54
Quyển 2 - Chương 10: Nam Hoang
55
Quyển 2 - Chương 11: Ma tung
56
Quyển 2 - Chương 12: Ra tay
57
Quyển 2 - Chương 13: Quen biết
58
Quyển 2 - Chương 14: Lão giả
59
Quyển 2 - Chương 15: Truyền thuyết
60
Quyển 2 - Chương 16: Quyết định
61
Quyển 2 - Chương 17: Man trại
62
Quyển 2 - Chương 18: Quỷ dị
63
Quyển 2 - Chương 19: Huyền Tu
64
Quyển 2 - Chương 20: Chiến Ma
65
Quyển 2 - Chương 21: Dị biến
66
Quyển 2 - Chương 22: Đẫm máu
67
Quyển 2 - Chương 23: Kinh biến
68
Quyển 2 - Chương 24: Huyết chiến
69
Quyển 2 - Chương 25: Tuyệt cảnh
70
Quyển 2 - Chương 26: Kinh biến
71
Quyển 2 - Chương 27: Kết cục
72
Quyển 2 - Chương 28: Nhân tình
73
Quyển 2 - Chương 29: Đúng sai
74
Quyển 2 - Chương 30: Hậu sự
75
Quyển 2 - Chương 31: Đình Nhi
76
Quyển 2 - Chương 32: Cáo biệt
77
Quyển 2 - Chương 33: Dư âm
78
Quyển 2 - Chương 34: Cố địa
79
Quyển 2 - Chương 35: Chiến thú
80
Quyển 2 - Chương 36: Ấu thú
81
Quyển 2 - Chương 37: Rời đi
82
Quyển 2 - Chương 38: Ngẫu nhiên
83
Quyển 2 - Chương 39: Phường thị
84
Quyển 2 - Chương 40: Trao đổi
85
Quyển 2 - Chương 41: Luyện khí
86
Quyển 2 - Chương 42: Xuất khí
87
Quyển 2 - Chương 43: Hồi sơn
88
Quyển 3 - Chương 1: Gia ý
89
Quyển 3 - Chương 2: Hắc diễm
90
Quyển 3 - Chương 3: Bày trận
91
Quyển 3 - Chương 4: Bái phỏng
92
Quyển 3 - Chương 5: Kinh ngạc
93
Quyển 3 - Chương 6: Ngô Đồng
94
Quyển 3 - Chương 7: Tâm tư
95
Quyển 3 - Chương 8: Thời gian
96
Quyển 3 - Chương 9: Xuất phát
97
Quyển 3 - Chương 10: Tử ngân
98
Quyển 3 - Chương 11: Chiêm Bàn (1)
99
Quyển 3 - Chương 12: Nội dung
100
Quyển 3 - Chương 13: Dàn xếp
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 161