Hình bìa

Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế

Tác giả Bạch Vũ Hàm
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,753,464
Convert 100%
Cập nhật
77 thích
11775 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!"

"Tận thế lập tức tới, ta phải sinh tồn được!"

Bị hại vọng tưởng chứng người bệnh Trầm Thông, từ online thấy người khác tuyên truyền 2022 cuối năm là thế giới tận thế, lập tức tin thuyết pháp này, tránh ở nhà không ra khỏi cửa, nhất tâm chế tạo thuộc về mình tận thế chiến xa, tôi luyện mình sinh tồn năng lực.

Thẳng đến có một ngày.

Tận thế thực sự.

Tương Tự Truyện Trọng Tạp Chiến Xa Tại Mạt Thế