Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trâm 4: Chim Liền Cánh

Truyện có 55 chương.
1
Chương 1-1: Nghê Thường Vũ Y (1)
2
Chương 1-2: Nghê Thường Vũ Y (2)
3
Chương 2-1: Muôn Sông Ngàn Núi (1)
4
Chương 2-2: Muôn Sông Ngàn Núi (2)
5
Chương 2-3: Muôn Sông Ngàn Núi (3)
6
Chương 3-1: Nghiêng Ngả Thiên Hạ (1)
7
Chương 3-2: Nghiêng Ngả Thiên Hạ (2)
8
Chương 4-1: Đài Hoa Cùng Sáng
9
Chương 4-2: Đài Hoa Cùng Sáng (2)
10
Chương 4-3: Đài Hoa Cùng Sáng (3)
11
Chương 5-1: Thần Sách Ngự Lâm
12
Chương 5-2: Thần Sách Ngự Lâm (2)
13
Chương 5-3: Thần Sách Ngự Lâm (3)
14
Chương 6-1: Mưa Tuyết Phất Phơ (1)
15
Chương 6-2: Mưa Tuyết Phất Phơ (2)
16
Chương 6-3: Mưa Tuyết Phất Phơ (3)
17
Chương 7-1: Hẹn Thề Sống Chết (1)
18
Chương 7-2: Hẹn Thề Sống Chết (2)
19
Chương 7-3: Hẹn Thề Sống Chết (3)
20
Kết Giải Đồng Tâm
21
Chương 8-2: Kết Giải Đồng Tâm (2)
22
Chương 8-3: Kết Giải Đồng Tâm (3)
23
Chương 9-1: Pháo Hoa Xán Lạn (1)
24
Chương 9-2: Pháo Hoa Xán Lạn (2)
25
Chương 9-3: Pháo Hoa Xán Lạn (3)
26
Chương 10-1: Vạn Kiếp Bất Phục (1)
27
Chương 10-2: Vạn Kiếp Bất Phục (2)
28
Chương 11-1: Bóng Đen Thấp Thoáng (1)
29
Chương 11-2: Bóng Đen Thấp Thoáng (2)
30
Chương 11-3: Bóng Đen Thấp Thoáng (3)
31
Chương 12-1: Biến Đổi Khôn Lường (1)
32
Chương 12-2: Biến Đổi Khôn Lường (2)
33
Đào Mận Lạc Thành
34
Chương 13-2: Đào Mận Lạc Thành (2)
35
Cửa Cung Năm Ấy
36
Chương 14-2: Cửa Cung Năm Ấy (2)
37
Chương 15-1: Phồn Hoa Đưa Tiễn (1)
38
Chương 15-2: Phồn Hoa Đưa Tiễn (2)
39
Chương 16-1: Ráng Chiều Như Lụa (1)
40
Chương 16-2: Ráng Chiều Như Lụa (2)
41
Chương 17-1: Võng Lọng Rợp Thành (1)
42
Chương 17-2: Võng Lọng Rợp Thành (2)
43
Chương 18-1: Nhất Thời Lơ Đãng (1)
44
Chương 18-2: Nhất Thời Lơ Đãng (2)
45
Chương 19-1: Hương Ngự Xa Đưa (1)
46
Chương 19-2: Hương Ngự Xa Đưa (2)
47
Chương 20-1: Vết Chân Dấu Khói (1)
48
Chương 20-2: Vết Chân Dấu Khói (2)
49
Chương 21-1: Khó Cứu Thiên Hà (1)
50
Chương 21-2: Khó Cứu Thiên Hà (2)
51
Chương 22-1: Tử Thần Hàm Nguyên (1)
52
Chương 22-2: Tử Thần Hàm Nguyên (2)
53
Chương 23-1: Vĩ Thanh: Một Đời Bình An (1)
54
Chương 23-2: Vĩ Thanh: Một Đời Bình An (2)
55
Ngoại Truyện: Nguyên Tiêu
Chọn khoảng: 1 - 55