Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thương Khung Chi Thượng (convert)

Truyện có 621 chương.
1
Tái Bắc Thần Dị (thượng)
2
Tái Bắc Thần Dị (trung)
3
Tái Bắc Thần Dị (hạ)
4
Chu Thiên Tiền Cổ (thượng) !
5
Chu Thiên Tiền Cổ (trung)
6
Chu Thiên Tiền Cổ (hạ)
7
Thánh Chỉ Đến! (thượng)
8
Thánh Chỉ Đến! (trung)
9
Thánh Chỉ Đến! (hạ)
10
Thần Tẫn Sơn Tuyệt Vực (thượng)
11
Thần Tẫn Sơn Tuyệt Vực (trung)
12
Thần Tẫn Sơn Tuyệt Vực (hạ)
13
Không Thể Tả 1 Kích (thượng)
14
Không Thể Tả 1 Kích (trung)
15
Không Thể Tả 1 Kích (hạ)
16
Yêu Tộc Lang Kỵ (thượng)
17
Yêu Tộc Lang Kỵ (trung)
18
Yêu Tộc Lang Kỵ (hạ)
19
Thân Hãm Tuyệt Cảnh (thượng)
20
Thân Hãm Tuyệt Cảnh (trung)
21
Thân Hãm Tuyệt Cảnh (hạ)
22
Đạo Vận Vi Lan (thượng)
23
Đạo Vận Vi Lan (trung)
24
Đạo Vận Vi Lan (hạ)
25
Binh Có Sói Tính (thượng)
26
Binh Có Sói Tính (trung)
27
Binh Có Sói Tính (trung)
28
Binh Có Sói Tính (hạ)
29
Khâm Sai Thôn Thiên (thượng)
30
Khâm Sai Thôn Thiên (trung)
31
Khâm Sai Thôn Thiên (hạ)
32
Hoang Cốt Thảo Nguyên (thượng)
33
Hoang Cốt Thảo Nguyên (trung)
34
Hoang Cốt Thảo Nguyên (hạ)
35
Khôn Cùng Trùng Sông (thượng)
36
Khôn Cùng Trùng Sông (trung)
37
Khôn Cùng Trùng Sông (hạ)
38
Thiên Nhãn Yêu (thượng)
39
Thiên Nhãn Yêu (trung)!
40
Thiên Nhãn Yêu (hạ)
41
Tuần Tra Ban Đêm Quỷ Binh (thượng) Phiếu!
42
Tuần Tra Ban Đêm Quỷ Binh (trung)
43
Tuần Tra Ban Đêm Quỷ Binh (hạ)
44
Thiên Binh Phi Hổ Trận (thượng)!
45
Thiên Binh Phi Hổ Trận (trung)!
46
Thiên Binh Phi Hổ Trận (hạ)
47
Yêu Hoàng Chi Lân (thượng)
48
Yêu Hoàng Chi Lân (trung)
49
Yêu Hoàng Chi Lân (hạ)
50
Bên Trong Thần Mộ Phần (thượng)
51
0 Bên Trong Thần Mộ Phần (trung)
52
0 Bên Trong Thần Mộ Phần (hạ)
53
Chu Thiên Tan 8 Quẻ (thượng)
54
Chu Thiên Tan 8 Quẻ (trung) Tìm Duy Trì!
55
Chu Thiên Tan 8 Quẻ (hạ)!
56
Đạo Lôi Đỉnh Thư (thượng)
57
Đạo Lôi Đỉnh Thư (trung)
58
Đạo Lôi Đỉnh Thư (hạ)
59
Hoàng Thai Bảo Thứ 1 Cường Binh (thượng)
60
Hoàng Thai Bảo Thứ 1 Cường Binh (trung)
61
Hoàng Thai Bảo Thứ 1 Cường Binh (hạ)!
62
Sát Yêu Lệnh (thượng)
63
Sát Yêu Lệnh (trung)
64
Sát Yêu Lệnh (hạ)
65
Thần Quân Đại Doanh (thượng) Phiếu
66
Cấm Vệ Thần Quân Bắc Đại Doanh (trung)
67
Cấm Vệ Thần Quân Bắc Đại Doanh (hạ)!
68
Thực Hỏa Yêu (thượng)
69
Thực Hỏa Yêu (trung)
70
Thực Hỏa Yêu (hạ)
71
Thành Bại Khó Liệu (thượng)
72
Thành Bại Khó Liệu (trung)
73
Thành Bại Khó Liệu (hạ)
74
Nhược Tâm Nghi Ngờ Thiện Niệm (thượng)
75
Nhược Tâm Nghi Ngờ Thiện Niệm (trung)
76
Nhược Tâm Nghi Ngờ Thiện Niệm (hạ)
77
Tuyệt Xử Phùng Sinh (thượng)
78
Tuyệt Xử Phùng Sinh (trung)
79
Tuyệt Xử Phùng Sinh (hạ)
80
Bầy Yêu Công Thành (thượng)
81
Bầy Yêu Công Thành (trung)
82
Bầy Yêu Công Thành (hạ)
83
Thương Kiếm Phong Hoa (thượng)!
84
Thương Kiếm Phong Hoa (trung)
85
Thương Kiếm Phong Hoa (hạ)
86
Đỉnh Cấp Đạo Điển (thượng)
87
Đỉnh Cấp Đạo Điển (trung)
88
Đỉnh Cấp Đạo Điển (hạ)
89
Danh Tướng Phong Độ (thượng)
90
Danh Tướng Phong Độ (trung)!
91
Danh Tướng Phong Độ (hạ)!
92
Đan Minh Đỉnh Thực(thượng)!
93
Đan Minh Đỉnh Thực (trung)
94
Đan Minh Đỉnh Thực (hạ)
95
Lại Vào Tuyệt Vực (thượng)
96
Lại Vào Tuyệt Vực (trung)
97
Lại Vào Tuyệt Vực (hạ)
98
Thụ Giác Cổ Yêu (thượng)
99
Thụ Giác Cổ Yêu (trung)!
100
Thụ Giác Cổ Yêu (hạ)