Danh sách chương Phàm Nhân Tu Tiên

Chương mới lên trước
Truyện có 2447 chương.
Sơn Biên Tiểu Thôn
1
Thanh Ngưu Trấn
2
Thất Huyền Môn
3
Luyện Cốt Nhai
4
Mặc Đại Phu
5
Vô Danh Khẩu Quyết
6
Tu Luyện Nan
7
Nhập Môn Đệ Tử
8
Tượng Giáp Công
9
Thần Bí Bình Tử
10
Bình Nan Khai (cái Bình Khó Mở)
11
Đập Bình Tử
12
Dị Tượng Khởi
13
Thần Bí Dịch
14
Tứ Niên Hậu
15
Tiểu Toán Bàn
16
Lệ Sư Huynh(1)
17
Lệ Sư Huynh(2)
18
Giang Hồ Đấu
19
Trừu Tủy Hoàn
20
Chỉ Thống Dược
21
Tâm Ma Sanh
22
Thí Dược Thỏ
23
Kinh Hồn Định
24
Sáp Liễu Thành
25
Thôi Dược Sanh
26
Phối Linh Dược
27
Mặc Lão Hồi Cốc
28
Xung Đột Khởi
29
Kiêu Hùng Mạt Lộ
30
Thi Trùng Hoàn
31
Hào Khí Sinh
32
Tư Hạ Giao Dịch
33
Trát Nhãn Kiếm Pháp
34
Thâu Bí Tịch
35
Giật Mình
36
Tam Bất Luyện
37
Đêm Gặp Gian Tế
38
Điều Kiện Biến Thái
39
Bí Kỹ Uyên Nguyên
40
Lưu Ngôn Dạ Xuất
41
Vân Sí Điểu
42
Vạn Sự Cụ Bị
43
Vô Nhan Đề
44
Ám Toán Dữ Lão Nha
45
Phá Thang Nhất Kiếm
46
Ma Ngân Thủ Đối La Yên Bộ
47
Trá Ngữ
48
Sáo Trung Sáo
49
Triền Hương Ti
50
Cự Hán Hiển Uy
51
Thất Quỷ Phệ Hồn
52
Mỹ Nam Tử
53
Định Thần Phù
54
Đệ Tam Nhân
55
Quang Cầu Chi Chiến
56
Thân Tỉnh Địch Vong
57
Tu Tiên Giả
58
Tam Đại Thiết Tắc
59
Thí Độc
60
Thần Diệt
61
Giao Dịch
62
Chân Dung
63
Khúc Hồn
64
Hàn Thần Y
65
Cổ Quái Quy Định
66
Hỏa Đạn Thuật
67
Trúng Độc
68
Lệ Phi Vũ Dữ Thiếu Nữ
69
Thiêu Bát
70
Thanh Linh Tán
71
Bạt Độc
72
Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư
73
Ngự Phong Quyết
74
Pháp Vũ Tịnh Dụng
75
Đàm Phán Dữ Hoả Khởi
76
Đối Sách
77
Lâm Trung Sát Lục
78
Vô Đề
79
Ngộ Địch
80
Cổ Thiên Long
81
Kim Quang Thượng Nhân
82
Đại Hãm Tịnh
83
Địa Động Sơn Diêu
84
Tử Khế Huyết Đấu
85
Đột Biến
86
Lược Hiển Thân Thủ
87
Kim Quang Tráo
88
Mâu Dữ Thuẫn
89
Phi Kiếm?
90
Thưởng Bảo
91
Kiếm Phù
92
Liệt Hỏa Phần Địch
93
Hoàn Thắng
94
Ma Danh Hách Khởi
95
Khuyết Hãm
96
Bối Hậu Giao Dịch
97
Hồi Thôn
98
Ly Khai
99
Gia Nguyên Thành
100