Những đánh giá cho truyện Thông Thiên Chi Lộ
hoacapvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Mức YY

kết hơi nhạt, có sắc nhẹ