Những đánh giá cho truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ
MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

truyện hay, mặc dù nữ chính mạnh mẽ nhưng có vẻ hơi bị dây dưa