Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cổ Tiên Linh

nguyentranvu · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

viết cái gì cho đủ 10 ký tự đây

không não tàn