Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

70

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh - Xandorayla

Hiên_Viên_Đế · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Có lên nhá muội.

không não tàn