Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Tiên hiệp

Truyện Mới Trong Thể Loại Tiên hiệp

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ - Con Đường Trở Thành Thần

HT
2017

Phán Thần Hệ Thống

Dropped

Hồng Hoang Chi Côn Bằng Chí Tôn

HT

Chí Tôn Khuynh Thành

Dropped
2017

Đại Bát Hầu

HT

Tiên Niệm

HT

Luyện Quỷ Tu Tiên

HT

Dưỡng Chỉ Nữ Quỷ Làm Lão Bà

HT

Phù Hoàng

HT

Chí Tôn Tiên Đế Đô Thị Hành

HT

Vu Thần Kỷ

Dropped
2017

Tiên Phàm Biến

Dropped

Địa Phủ Lâm Thời Công

Dropped
2016

Dưỡng Bảo Đồ Lục

Dropped

Đấu Phá Thương Khung Xuyên Việt Luân Hồi

Dropped
2015

Đại Thánh Đạo

HT
2015

Tây Du Chi Bát Giới Toàn Năng Hệ Thống

HT
2017

Họa

Còn tiếp...
2017

Tiên Toái Hư Không

HT

Bách Luyện Thành Tiên

HT

Phiêu Miễu Chi Lữ

HT
2016

Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt

Dropped
2016

Mịch Tiên

HT
2013

Thần Giới Bá Phóng Khí

HT

Lược Thiên Ký

HT

Nhất Kiếm Bình Thiên

HT

Mộng Giới Thương Khung

Còn tiếp...
2017

Vạn Cổ Tiên Khung

HT
2016

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực

Dropped
2014

Tà Đế Truyền Nhân Tại Đô Thị

Dropped
2016

Vô Thượng Huyết Đế

Dropped

Tiên Nghịch

HT
2012

Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Tối Cường Thăng Cấp (Dịch)

Còn tiếp...

Tiên Võ Giới

Dropped
2016

Thần Cấp Thể Cầu

Còn tiếp...
2017

Đan Thần

HT

Tiểu Tiên Hữu Độc

HT
2016

Dịch Cân Kinh

HT
2016

Tiên Đạo Cầu Tác

HT
2016