Nhật Ký Hoạt Động Của tunguyen

Nhật Ký Hoạt Động Của tunguyen
bình truyện Thiên Mệnh Khả Biến
+5
đề cử mới truyện Thiên Mệnh Khả Biến
+10
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
+5
đẩy 5 KP trong Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
đẩy 46 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
đề cử mới truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+10