Nhật Ký Hoạt Động Của mr0794

Nhật Ký Hoạt Động Của mr0794
bình truyện Thiên Hạ
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
đẩy 5 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
bình truyện Song Bào Thai Mỹ Nữ Của Ta
+5
bình truyện Y Quan Cầm Thú
+5
bình truyện Đệ Tử, Bái Kiến Sư Tôn!
+5
đẩy 5 KP trong Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+5
đẩy 5 KP trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
bình truyện Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
+5
ủng hộ 100 TLT trong Xuyên Không Level 999
bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Vạn Cổ Kiếm Thần
+5
bình truyện Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)
+5
bình truyện Nữ Nhi Của Ta Là Ngoan Nhân Đại Đế (Dịch - Tiên Môn)
+5
bình truyện Ngược Về Thời Minh
+5
chỉnh sửa hồ sơ