Những Truyện Phụ Trách Bởi langtuphongluu

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi langtuphongluu
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
Nguyên Tôn (Dịch)
Đế Bá
Thái Cổ Kiếm Đế Quyết
Trảm Diệt Thiên Khung
Cai Ngục Xiềng Xích