Những Truyện Đã Đọc Của konku-sama

konku-sama đã đọc 3 truyện.
Vô Thượng Long Ấn
Vũ Động Càn Khôn
Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu