Những Truyện Đã Đọc Của killerhp12

killerhp12 đã đọc 2 truyện.
Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn (Bản Dịch)
Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)