Những Truyện Phụ Trách Bởi killerhp12

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi killerhp12
Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan (Dịch)
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Truyện
Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn (Bản Dịch)
Hoàn Thành
Đại Thám Tử Kogoro Mori