Những Truyện Đã Đọc Của khanhat0507

khanhat0507 đã đọc 5 truyện.
Đế Bá
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
Tây Du Thí Thiên Ký
Võng Du Gấp 10 Lần Thưởng (Dịch)
Thiên Đường Kinh Khủng