Nhật Ký Hoạt Động Của congtuvn94

Nhật Ký Hoạt Động Của congtuvn94
đề cử mới truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+10
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
bình truyện Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)
+5
bình truyện Chí Tôn Đặc Công
+5
bình truyện Chí Tôn Đặc Công
+5
bình truyện Nguyên Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
bình truyện Tiềm Long Vũ Soái(Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
bình truyện Thương Khung Bảng
+5
bình truyện Thương Khung Bảng
+5
bình truyện Nguyên Tôn (Dịch)
+5
ủng hộ 100 TLT trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
bình truyện Nguyên Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Nguyên Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
chỉnh sửa hồ sơ