Những Truyện Đã Đọc Của bors

bors đã đọc 1 truyện.
Cận Chiến Pháp Sư (Dịch)