Những Truyện Phụ Trách Bởi alo123l

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi alo123l
Cửu Thiên (Bản dịch)
Phản Diện Siêu Cấp (Bản Dịch)
Siêu Cấp Thiên Phú (FREE)
Siêu Cấp Thiên Phú (Bản Dịch)
Phản Diện Siêu Cấp (Dịch FREE)
Thế Giới Sụp Đổ (Dịch FULL)
Hoàn Thành
Tạo Hoá Đồ (Bản Dịch)
Tối Cường Cơ Nhân (Bản Dịch)
Hoàn Thành
Siêu Cấp Gen (Hoàn Thành)
Hoàn Thành