Những Truyện Đã Đọc Của VôPhong

VôPhong đã đọc 6 truyện.
Hỗn Thiên Giới
Hệ Thống Chém Gió (TTTV - Tiên Môn)
Hắc Ám Thần Đế
Huyết Long Công Tử
Yêu Thần Ký
12 Nữ Thần