Nhật Ký Hoạt Động Của Tien6699

Nhật Ký Hoạt Động Của Tien6699
bình truyện Vũ Luyện Điên Phong (Dịch)
+5
ủng hộ 200 TLT trong Vũ Luyện Điên Phong (Dịch)
đề cử mới truyện Vũ Luyện Điên Phong
+10
viết bài diễn đàn Dịch vũ luyện điên phong
+15