Những Truyện Đã Đọc Của Mirrorfore

Mirrorfore đã đọc 3 truyện.
Cuồng Huyết Thiên Ma
Dâm Ma Đạo
Nguyện Ước Song Song (p1)_ Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận