avatar

Tác Giả Dịch Giả Một_nửa_thất_lạc

Thiên Địa Hư Vô Phó Tông Chủ

Hãy để tình yêu làm nhòa đi thù hận. · 19 · Đam Mỹ Tiên Tu · Quê lúa

13670754Trúc Cơ Hậu Kỳ
Đã có 55% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Sơ Kỳ (độ kiếp kỳ)
Linh Thạch: 2
Linh Thạch Thưởng: 83
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời