Những Đề Cử Bởi Lamtam

Đề Cử Mới Nhất Của Lamtam
Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
90
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)
90
Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
90
Đại Hiệp Hồn (Dịch)
90
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
90
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
90
Ta Là Chí Tôn (Dịch)
90
Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
90
Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm (Dịch)
100
12 Nữ Thần
100