Những Truyện Đã Đọc Của Hảo_Nam

Hảo_Nam đã đọc 8 truyện.
Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
Mị Ảnh
Đế Bá
Thâu Hương Cao Thủ
Đấu Phá Thương Khung
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Linh Vũ Thiên Hạ