Những Truyện Đã Đọc Của DejaDeja

DejaDeja đã đọc 17 truyện.
Trường Sinh Chủng
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Tùy Thân Mang Cái Rút Thưởng Bảng
Vẫn Thạch Thiên Hàng
Đô Thị Tu Chân Y Thánh
Tối Cường Sinh Hóa Thể (Dịch)
Toàn Năng Trò Chơi Nhà Thiết Kế
Diệu Thủ Thần Tướng
Ta Có Một Tấm Thẻ Dính Dính
Dị Giới Trù Thần
Các Ngươi Luyện Võ Ta Tu Tiên
Trò Chơi Trao Đổi Nhân Sinh
Ta Sủng Thú Dung Hợp Hệ Thống
Tuyệt Phẩm Thầy Tướng
Siêu Cấp Vận Đen Hệ Thống
Đô Thị Âm Dương Sư
Tôi Thăng Cấp Một Mình