Bài Viết Diễn Đàn Bởi Đentrắng

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của Đentrắng
aaaaaa, cầu truyện main giống main của Cổ Chân Nhân, không gái, không nữ chính, không tình thân, aaaaaa
Cần review truyện khủng bố sống lại
Các vị đh cho ta hỏi lần nữa, Thiên Đạo và Chấp sự, ai sợ ai, ai cao cấp hơn ai.
Các vị đh cho ta hỏi, THIÊN ĐẠO là thằng nào vậy.
Cần tìm truyện tu tiên, main không thánh mẫu, dại gái, giết già trẻ trai gái không chùn tay.
Cầu truyện main là độc thân cẩu, không thánh mẫu, không dại gái.
Tìm truyện giống tiên nghịch nhưng main hạn chế dính vào tình cảm nam nữ, tình thân gia đình.