Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 7 Quan Âm đến hội hỏi nguyên do Tiểu Thánh ra oai thu Đại Thánh

Bạn đang đọc TÂY DU KÝ - THỤY ĐÌNH của Ngô Thừa Ân

Phiên bản Convert · 5319 chữ · khoảng 26 phút đọc

Hãy gác chuyện thiên thần vây giữ, Đại Thánh nghỉ ngơi.

Nói về Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ở núi Phổ Già bên Nam Hải được Vương Mẫu mời đến dự hội Bàn Đào cùng đồ đệ là Huệ Ngạn hành giả đến Dao Trì, thấy trong phòng lạnh lẽo, trên tiệc bừa bãi. Tuy có mấy vị thiên tiên, nhưng không ai đến chỗ ngồi, đều tụ cả lại một chỗ bàn bạc rối beng. Bồ Tát ra mắt mọi tiên xong, mọi người kể lại việc vừa xảy ra. Sau khi đã rõ nguyên do, Bồ Tát nói :

- Đã không có hội lớn, lại không chén rượu nhấp nháp, xin mời các ngài theo bần tăng đến yết kiến Thượng Đế.

Các tiên đều vui lòng đi theo đến trước điện Thông Minh, đã có bốn đại thiền sư cùng Xích Cước đại tiên đều ở cả đấy ra đón vào và nói rõ Thượng Đế đang buồn, phải điều thiên binh đi bắt yêu quái nhưng chưa thấy về.

Bồ Tát nói :

- Tôi muốn vào yết kiến Thượng Đế xin phiền chuyển tâu hộ cho.

Thiền sư Khảo Hoàng Tế lập tức vào điện Linh Tiêu tâu. Thượng Đế cho mời Bồ Tát vào. Lúc ấy có Thái Thượng lão quân cũng ngồi ở trên, Vương Mẫu ngồi ở phía sau. Bồ Tát dẫn mọi người vào lạy mừng Thượng Đế, lại làm lễ tương kiến với Lão Quân và Vương Mẫu rồi cùng ngồi xuống, hỏi ngay :

- Hội Bàn Đào ra sao ?

Thượng Đế phán :

- Hàng năm hội Bàn Đào rất vui, năm nay bị con khỉ quái làm loạn nên chỉ có mời suông mà không có hội.

Bồ Tát hỏi :

- Loài khỉ quái ở đâu ra ?

Thượng Đế đáp :

- Khỉ quái này chính tự trứng đá hóa sinh ra ở trên núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần châu. Khi mới sinh ra, mắt có hào quang chiếu đến thiên phủ. Trước không để ý, sau rồi thành tinh, có sức hàng long phục hổ, tự xóa tên trong sổ tử đi. Khi Long Vương và Diêm Vương tâu lên, ta định tróc nã ngay, nhưng Tràng Canh Tinh Quân tâu rằng trong ba cõi hễ đã có chín khiếu (1) đều có thể tu tiên, nên ta ra ơn triệu y lên thượng giới, phong cho chức Bật Mã Ôn ở ngự mã giám, nhưng y chê chức quan nhỏ, làm phản thiên cung. Tức thì sai Lý Thiên Vương và Na Tra thái tử đi bắt y, và lại xuống chiếu chiêu an, triệu y lên phong cho là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng chỉ có quan mà không có lộc. Vì không có việc nên y chỉ rong chơi, nay đông mai tây. Ta lại sợ xảy ra việc gì lôi thôi, nên cho y ra cai quản vườn Bàn Đào. Y không theo pháp luật, có những quả đào nào to thì trảy trộm ăn cho đến hết. Đến khi mở hội Bàn Đào, y là một viên quan không lộc nên không được mời, y liền bày mưu đánh lừa Xích Cước đại tiên, biến tướng đại tiên giả để vào dự hội. Y ăn vụng hết thức ngon vật lạ, uống hết rượu tiên lại ăn trộm thuốc tiên của Thái Thượng Lão Quân và bao nhiêu rượu ngự dụng đem về núi vui hưởng với bầy khỉ. Ta vì thế mà sinh phiền não, phải cho mười vạn thiên binh đem căng thiên la địa võng đi bắt y. Đã một ngày rồi mà chưa thấy ai về báo, không biết thế nào ?

Bồ Tát nghe nói tức thì sai đồ đệ là Huệ Ngạn Hành Giả ra khỏi thiên cung xuống núi Hoa Quả thám thính tình hình và nếu gặp đánh nhau thi phải giúp sức, cốt sao lấy được tin tức đích xác mang về. Tức thì Huệ Ngạn Hành Giả cầm côn sắt cưỡi mây đến thẳng núi Hoa Quả, thấy thiên la địa võng vây mấy lần, các dinh đóng quân vây quanh núi kín mít đến nước cũng không chảy lọt ra được. Huệ Ngạn đứng lại gọi :

- Bớ thiên binh giữ cửa dinh, các ngươi vào báo giúp có ta là Mộc Tra, thái tử thứ hai Lý Thiên Vương, đồ đệ của Nam Hải quan âm, hiệu là Huệ Ngạn, đến thám thính tình hình trong quân. .

Thần binh Ngũ Nhạc ở trong dinh liền báo tin vào trong, có bốn vị Huệ Nhật Thủ, Mão Nhật Kê, Tinh Nhật Mã, Phong Nhật Thỏ, truyền lời vào trung quân. Lý Thiên Vương bèn sai mở thiên la địa võng cho Huệ Ngạn vào. Bấy giờ mặt trời mới mọc, Huệ Ngạn theo cờ đi vào thấy bốn vị thiên vương và Lý Thiên Vương bèn sụp lạy. Lý Thiên Vương hỏi :

- Con ở đâu đến đây ?

Huệ Ngạn thưa :

- Con theo Quan Âm Bồ Tát đến hội Bàn Đào, thấy trong hội bừa bãi, lạnh lẽo. Dao Trì vắng vẻ. Bồ Tát dẫn con và các tiên vào chầu Thượng Đế. Thượng Đế cho biết phụ vương và các thiên thần đã xuống hạ giới thu phục yêu quái một ngày rồi mà chưa thấy tin báo về, không biết thua được thế nào, nên Bồ Tát sai con xuống đây thám thính cho rõ hư thực.

Lý Thiên Vương nói :

- Hôm qua ta đến đây an dinh hạ trại, sai chín diệu tinh quân ra khiêu chiến, bị yêu quái dùng phép, chín tinh quân đều bị thua trận chạy về. Sau ta thân chinh cầm quân bày trận cùng mười vạn thiên binh đánh nhau với yêu hầu suốt đến chiều, song nó dùng phép phân thân đánh quân ta phải rút lui. Khi thu quân về, kiểm tra thấy chỉ bắt được bọn hùm, beo, lang, sói mà không hề bắt được nửa con yêu loại khỉ nào. Hôm nay vẫn chưa ra đánh.

Lý Thiên Vương nói chưa dứt lời, thấy người ở ngoài cửa dinh vào báo :

- Đại Thánh dẫn một bọn hầu tinh ở ngoài thách đánh.

Bốn đại thiên vương cùng Lý Thiên Vương và thái tử Na Tra bàn việc ra quân. Mộc Tra nói :

- Phụ Vương, Bồ Tát cho con xuống đây do thám tin tức dặn con khi đi, hễ gặp đánh nhau thì phải giúp sức, nay con tuy bất tài cũng xin ra trận, xem Đại Thánh kia thế nào ?

Thiên Vương nói :

- Con theo Bồ Tát tu hành đã được mấy năm, hẳn đã có pháp thuật, nhưng cũng nên phải cẩn thận.

Thái tử liền hai tay cầm côn sắt, mặc áo vóc chạy ra ngoài, hét to lên hỏi :

- Đứa nào là Tề Thiên Đại Thánh ?

Đại Thánh giơ cây gậy như ý, lớn tiếng quát :

- Ta đây, ta đây, ngươi là ai mà dám hỏi ta ?

Mộc Tra nói :

- Ta là thái tử thứ hai, con Lý Thiên Vương, tên gọi Mộc Tra, nay là đồ đệ Quan Âm Bồ Tát pháp danh là Huệ Ngạn.

Đại Thánh nói :

- Ngươi sao không ở yên Nam Hải mà tu hành, lại đến đây làm gì ?

Mộc Tra nói :

- Ta đội ơn thầy ta sai đến thám thính quân tình, thấy ngươi cường bạo, nên ta ra bắt ngươi đây !

Đại Thánh mắng :

- Ngươi dám khoác lác thế à ? Vậy đừng có chạy, hãy nếm thử một gậy của ta đây.

Mộc Tra thản nhiên không sợ, cầm côn sắt giơ lên đón đỡ. Hai người đánh nhau ở ngoài cửa quân, trên lưng chừng núi :

Rõ là :

"Côn tung gióng sắt không cùng loại,

Quân lại giao quân, người khác dòng,

Người xưng Đại thánh tiên ông

Kẻ xung đồ đệ chính tông Phật Bà.

Nghìn căn côn sắt đánh ra

Lục đinh lục giáp thật là dày công.

Gậy như ý dưới sông lấy được,

Trấn hải thần pháp lực vô biên.

Hai bên giáp mặt trận tiền

Côn qua, gậy lại, lắm phen tài tình.

Côn kia đánh rất hăng rất dữ,

Miệng cuốn lưng, như gió rất mau.

Bên này gậy sắt cũng mầu Gạt sau đỡ trước chưa hầu hở cơ.

Bên kia phất phới ngọn cờ,

Bên này trống trận tiếng khua vang lừng

Muôn viên thiên tướng rộn ràng

Khỉ yêu cả động sắp hàng tiến ra

Mây sầu bọc cả tòa địa phủ,

Khói lan tràn bao phủ thiên cung,

Hầu Vương thực kẻ anh hùng

Mộc Tra thua trốn, não nùng xót xa".

Đại Thánh cùng Huệ Ngạn đánh nhau luôn năm sáu mươi hợp. Huệ Ngạn tay mỏi nhừ, không địch nổi, hoảng sợ bỏ trận chạy về dinh. Đại Thánh cũng thu quân về hạ trại ngoài cửa động. Mộc Tra chạy về, thiên binh lớn nhỏ ra đón, mở lối đưa thẳng vào trong cửa quân, thở hổng hộc nói với bốn thiên vương, Lý Thác Tháp và Na Tra :

- Đại Thánh giỏi quá, thực là thần thông quảng đại, tôi đánh không nổi, bị bại trận về đây.

Lý Thiên Vương nghe nói lấy làm lo sợ, bèn viết biểu cầu viện binh, sai Đại Lực Quỷ Vương cùng với thái tử Mộc Tra về trời dâng biểu. Hai người không dám chậm trễ, ra khỏi thiên la địa võng, cưỡi đám mây tươi, một lúc đã đến dưới điện Thông Minh, có bốn đại thiền sư đưa vào dâng tờ biểu. Huệ Ngạn lại đến lễ chào Bồ Tát.

Bồ Tát hỏi :

- Người đi thám thính thế nào ?

Huệ Ngạn thưa :

- Lúc con mới đến núi Hoa Quả, gọi mở được thiên la địa võng, vào yết kiến phụ thân con, trình rõ ý kiến sư phụ sai đi, thì phụ thân con nói rằng, hôm qua cùng hầu vương đánh nhau chỉ bắt được hổ, báo, sư tử, voi, chưa bắt được một loại khỉ nào. Đương lúc nói chuyện thì có tin vào báo hầu vương lại thách đánh. Con xin ra trận dùng côn sắt đánh nhau với nó năm sáu mươi hợp, bị thua chạy về. Phụ thân con mới sai Đại Lực Quỷ Vương cùng với con lên đây cầu cứu.

Bồ Tát cúi đầu nghĩ ngợi.

Còn Thượng Đế xem biểu tâu thấy có ý cầu cứu, cười nói :

- Không chịu được cái giống hầu tinh kia có nhiều phép thuật đến thế, dám địch cả mười vạn thiên binh ! Lý Thiên Vương lại phải cầu cứu nữa thì còn lấy thần binh ở đâu ra mà giúp ?

Thượng Đế nói chưa dứt lời, Quan Âm Bồ Tát chắp tay thưa :

- Bệ hạ an tâm, bần tăng xin cử một vị thần có thể bắt được con khỉ ấy.

Thượng Đế hỏi :

- Vị thần nào ?

- Chính là cháu gọi bệ hạ bằng cậu, Hiển Thánh Nhị Lang chân quân hiện ở cửa sông Quán, thuộc Quán Châu, hưởng thụ hương hỏa hạ giới. Ngày trước cậu ta đã từng giết trừ sáu loại yêu quái, lại có anh em Mai Sơn và trước trướng có 1.200 thảo đầu thần, nhiều phép thần thông biến hóa. Nhưng chỉ thích điều chứ không chịu tuyên triệu, xin bệ hạ ra một đạo chỉ điều cậu đem quân giúp sức thì có thể bắt được yêu hầu kia ngay.

Thượng Đế nghe nói tức thì giáng chỉ điều quân sai Đại Lực Quỷ Vương đem tờ điều đi. Quỷ Vương lĩnh chỉ đi tắt đến chỗ Nhị Lang Chân Quân ở cửa sông Quán, một loáng đã tới nơi. Có quỷ phán gác cổng truyền vào báo có sứ trời mang chỉ đến. Chân Quân ra đón, rước sắc chỉ vào, đốt hương mở ra đọc :

"Yêu hầu ở núi Hoa Quả là Tề Thiên Đại Thánh làm loạn, ăn trộm đào tiên, trộm rượu ngự và thuốc tiên, quấy rối đại hội Bàn Đào, ta đã sai mười vạn thiên binh đem mười tám bức thiên la địa võng vây núi đánh bắt mãi chưa được, nay đặc điều cháu cùng với anh em đến ngay núi Hoa Quả giúp sức tiễu trừ, thành công rồi sẽ được thăng cao thưởng hậu".

Chân Quân rất mừng nói :

- Xin thiên sứ cứ về, tôi sẽ vác đao đi ngay giúp sức.

Chân Quân liền gọi sáu anh em ở Mai Sơn là Khang, Trương, Đào, Lý là bốn thái úy, và Quách Thân, Trục Kiện là hai tướng quân, hội ở trước điện nói :

- Nay Thượng Đế điều tôi đến núi Hoa Quả thu phục loại khỉ yêu quái, các anh em cùng đi với tôi.

Mọi người đều sung sướng xin đi, liền điều hết thần binh bản bộ cưỡi ưng, dắt chó, khoác nỏ, giương cung, phóng gió lốc, chợp mắt đã qua Đông Dương Đại Hải, đến thẳng núi Hoa Quả. Tới nơi thấy thiên la đia võng quây từng lượt kín mít không vào được, bèn gọi lớn :

- Hỡi thần tướng giữ thiên la địa võng nghe rõ đây : Ta là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân được Thượng Đế sai đến đây đánh yêu hầu, các ngươi mau mau mở cửa dinh ra cho ta đi !

Một lát sau, mỗi thần mỗi vòng mở đưa vào đến nơi. Bốn đại thiên vương và Lý Thiên Vương đều ra cửa nghênh tiếp. Thi lễ xong, Nhị Lang hỏi đến việc đánh nhau thế nào, các Thiên Vương kể lại qua một lượt mọi việc xảy ra. Chân Quân cười nói :

- Tiểu thánh đến đây, tất phải đấu phép biến hóa với nó. Các thiên vương phải cuốn thiên la địa võng đi, chỉ chăng kín bốn mặt để chỗ cho tôi đấu. Nếu thua, các ngài không phải ra cứu, tôi tự có anh em giúp đỡ. Nếu được trận bất tất các ngài phải ra trói, tôi tự có anh em ra tay. Chỉ xin Thác Tháp Thiên Vương cho tôi một cái gương soi yêu quái để ở giữa trời, phòng một khi nó thua trận trốn đi nơi khác, cần phải soi tổ cho biết, đừng để cho nó chạy thoát.

Thiên Vương dàn ở bốn góc, các thiên binh đều kéo ra bày thành hàng trận. Chân Quân dẫn bốn thái úy và hai tướng quân cùng bản thân, bảy anh em, ra trước cửa dinh khiêu chiến, phân phối các tướng giữ gìn dinh trại. Chân Quân đến ngoài động Thủy Liêm thấy một bọn khỉ quái bày thành thế trận nghiêm chỉnh, ở giữa trung quân cắm một lá cờ, trên viết bốn chữ "Tề Thiên Đại Thánh". Chân Quân nói :

- Con yêu này sao dám lạm chức Tề Thiên ?

Sáu anh em Mai Sơn nói :

- Hãy khoan đọc chữ. Thách đánh cái đã !

Bọn khỉ quái trông thấy Chân Quân, vội về báo, Đại Thánh liền cầm cây gậy, mình mặc áo giáp dát vàng, chân đi đôi giày vân, đội mũ vàng, vội ra ngoài cửa dinh nhìn ngắm, thấy tướng mạo kẻ đối thủ quả là thanh tú, kỳ dị.

Rõ là :

Dung nghi tốt đẹp thật đường hoàng

Tai lớn chấm vai mát sáng choang

Mũ phượng, đội đầu khoe vẻ trắng,

Áo ngan mình mặc đượm màu vàng

Đôi giày vàng nuột thuê rồng cuốn,

Đai ngọc thùa hoa khéo điểm trang

Vai khoác cung thần hình bán nguyệt

Tay cấm giáo nhọn lưỡi hai mang,

Non Đào cứu mẹ, từng phang búa

Bắn trúng đồi La đôi phượng hoàng.

Tám quái giết trơn, lừng lẫy tiếng,

Bạn cùng bảy thánh ở Mai Sơn

Họ trời không nhận, lòng cao thượng

Ngạo nghễ làm thần ở Quán Giang,

Linh thiêng hiển thánh nơi thành tía.

Biến hóa khôn lường hiệu Nhị Lang.

Đại Thánh trông thấy cả cười, giơ gậy sắt lên quát to :

- Ngươi là tên tướng nhỏ ở đâu dám cả gan đến đây khiêu chiến ?

Chân Quân thét :

- Ngươi có mắt như mù, ta là cháu ngoại Thượng Đế, sắc phong Chiêu Huệ Linh, Hiển Vương Nhị Lang Chân Quân, nay vâng mệnh Thượng Đế đến đây bắt ngươi là con khỉ độc Bật Mã Ôn làm phản thiên cung, ngươi vẫn còn chưa biết chết à ?

Đại Thánh nói :

- Nhớ lại hồi trước em gái Thượng Đế nhớ phàm trần xuống hạ giới lấy chồng là Dương Quân, đẻ được một con trai, đã từng vác búa bổ vỡ núi Đào Sơn, có phải là ngươi không ? Ta định mắng ngươi mấy câu, nhưng ta với ngươi vốn không có oán cừu gì. Ta muốn đánh cho ngươi một gậy nhưng chỉ tiếc tính mạng cho ngươi. Đồ lang quân con trẻ, đi ngay đi, gọi bốn thiên Vương ra đây !

Lang Quân nghe nói giận lắm quát:

- Loài khỉ hỗn láo kia không được vô lễ! Nếm thử một ngọn giáo của ta đây !

Đại Thánh nghiêng mình tránh, vội cầm gậy sắt giơ lên đánh. Đôi bên giao chiến quyết liệt.

"Chiêu Huệ Nhị Lang Thần Tề Thiên Tôn Đại Thánh Một anh tự đại vốn khinh người,

Một kẻ giáp mặt quyết chí đánh

Hai bên mới gặp nhau,

Mọi nguời cùng so sánh

Sâu nông chưa rõ ràng Khinh trọng giờ mới định Gậy sắt tựa rồng bay.

Đao thần như phượng tránh.

Tả gọt, hữu đè,

Trước đỡ, sau đánh.

Bên này sáu em Mai Sơn giúp oai phong.

Bên kia bốn tướng Mã, Lưu ra hiệu lệnh.

Mở cờ dóng trống cùng lòng

Gõ mõ, thổi kèn khoe mạnh

Hai lưỡi đao gang biết đón cơ .

Một đâm một chém không hở cạnh.

Gậy sắt, vật báu, dưới bể sâu,

Biến hóa, phi đằng, rất dũng mãnh

Sơ hở, mất đầu ngay,

Lỗi lầm, toi tính mệnh !"

Chân Quân cùng Đại Thánh đánh nhau hơn ba trăm hợp không phân được thua. Chân Quân liền ra oai thần biến thành thân cao muôn trượng, má xanh, răng nhọn, tóc đỏ, dáng dữ dội, tay cầm một ngọn giáo thần ba mũi hai lưỡi trông tựa từ trên ngọn Hoa Sơn nhằm đầu Đại Thánh bổ xuống. Đại Thánh cũng dùng phép thần thông biến hình giống như Nhị Lang, mồm má đúng như vậy, cầm gậy như ý, tựa như cột đá chọc trời trên đỉnh Côn Lôn, ngăn Nhị Lang lại.

Bốn tướng và Mã, Lưu hai nguyên soái nơm nớp không phất nổi cờ, hai tướng Bằng , Ba sợ run không sử nổi đao gươm, ở ngoài trận, Khang, Trương, Đào, Lý, Quách Thân, Trực Kiện ra lệnh tra các thảo đầu thần, tung bộ hạ ra, giương cung ngắm nỏ nhất tề ùa vào bắn giết, đánh tan bọn kiện tướng khỉ yêu, bắt được ba nghìn yêu quái. Một số còn lại bỏ cả gươm giáo, áo giáp, vừa kêu vừa chạy, hoặc lên núi, hoặc vào động giống như chim ngủ đậu bị mèo khua sợ bay nhớn nhác.

Đại Thánh đương dùng phép thần thông đánh nhau với Chân Quân, chợt thấy khỉ yêu trong dinh chạy tán loạn, hoảng sợ thu phép lại, cầm gậy cất mình chạy. Chân Quân vừa thấy Đại Thánh thua, quay mình đi, liền bước sấn đến gần quát :

- Chạy đi đâu ! Hàng ngay đi thì toàn tính mạng !

Đại Thánh không dám ham đánh nữa, chỉ ra sức chạy. Vừa đến cửa động, Đại Thánh gặp ngay các tướng bên Chân Quân cùng ngăn lại quát :

- Con khỉ láo kia ! Mi định chạy đi đâu?

Đại Thánh cuống cuồng chân tay, vội biến gậy như ý thành cái kim giấu vào trong lỗ tai, rồi rùng mình hóa làm một con chim sẻ bay đỗ ở trên cây. Bọn binh tướng bên Chân Quân tìm không thấy đều kêu ầm cả lên :

- Thôi con khỉ yêu tinh chạy mất rồi ! Con khỉ yêu tinh chạy mất rồi !

Đương lúc ồn ào thì Chân Quân đến hỏi :

- Anh em đuổi nó đến đâu rồi không thấy nữa ?

Các thần nói :

- Chỉ mới ở trong chỗ vòng vây này thôi mà tìm lại không thấy nửa.

Nhị Lang tròn xoe đôi mắt phượng xem xét, trông thấy Đại Thánh biến làm con chim sẻ đỗ trên cành cây, bèn biến làm một con chim cắt bay lên đánh. Đại Thánh biến thành một con quạ già bay lên trời. Chân Quân thấy vậy vội vỗ cánh biến thành một con hạc bể bay lên khóa tầng mây lại, bắt Đại Thánh. Đại Thánh lại hạ mình xuống rơi vào trong khe suối, biến thành con cá lặn xuống nước. Chân Quân chạy đến bờ suối, không thấy Đại Thánh đâu, nghĩ bụng : "Con khỉ này ắt xuống nước, định biến thành loài cá tôm, để ta lại phải biến hóa nữa bắt nó mới được !" bèn biến thành con chim bồ nông lềnh bềnh trên mặt nước đợi Đại Thánh ngoi lên. Đại Thánh đã biến thành con cá đang thuận dòng bơi, thấy một con chim tựa con cắt mà lông lại không xanh, tựa con cò nhưng đầu không có lông dài, tựa con cốc, nhưng chân không đỏ, biết là Nhị Lang vội quẫy mình một cái rồi chạy. Nhị Lang nhìn thấy con cá tựa cá chép mà đuôi không đỏ, tựa cá Thạch Quế mà không có, vây tựa cá đen mà đầu không có hoa, tựa cá mè mà mép không có râu, vừa thấy mình đã chạy ngay, nghĩ bụng đây tất là khỉ quái biến thành, bèn nhảy lên mổ một cái. Đại Thánh vội vàng lặn xuống nước, biến thành con rắn nước bơi gần bờ rồi chui vào đám cỏ. Mổ không tin, Nhị Lang thấy nước động gợn sóng rồi một con rắn chui ra, biết đích là Đại Thánh, bèn biến thành một con hạc màu gio thò hai cái mỏ dài hai mũi kim nhọn chạy đến định nuốt rắn nước. Rắn nước nhảy một cái lại biến thành con chim bảo đứng ở trên đám cỏ lác. Nhị Lang không thèm đến gần liên hiện nguyên hình, chạy đi lấy cung giương lên bắn. Tên bay xuống nước.

Đại Thánh nhân cơ hội nhảy lên sườn núi, rạp mình xuống biến thành một tòa miếu thổ địa, há mổm ra làm cửa miếu, biến răng làm cánh cửa, lưỡi thành Bồ Tát, mắt thành cửa sổ. Chỉ có cái đuôi là không sao thu gọn lại được, phải biến làm cái cột cờ ở sau miếu. Chân Quân đuổi đến chân núi, không thấy con chim bị tên, chỉ thấy một gian miếu nhỏ, vội trừng mắt nhìn kỹ, thấy cột cờ giồng ở sau miếu, cười nói :

- Lại con khỉ đây rồi, giờ nó lại định lừa ta vào trong đây. Ta đã từng thấy nhiều đền miếu, nhưng chưa thấy cột cờ giồng ở đằng sau bao giờ. Chắc đây là con súc sinh quỷ quyệt này. Nếu ta vô ý tiến vào nó ngậm chặt lấy thì ra sao được ? Để ta đấm một cái vào của sổ, sau sẽ đạp cửa nhớn xem sao !

Đại Thánh nghe thấy trong lòng sợ hãi nghĩ :

- Nguy to, nguy to, cánh cửa là răng ta, cửa sổ là mắt ta, nếu đạp vào răng, lại đấm vào mắt thì còn gì là đời !

Đánh ầm một cái, Đại Thánh nhảy vút lên không trung như con hổ rồi không thấy nữa.

Chân Quân còn đang đuổi bắt thì thấy bốn thái úy và hai tướng quân đến hỏi :

- Huynh trưởng đã bắt được Đại Thánh chưa ?

Chân Quân cười nói :

- Y biến ra một tòa miếu để đánh lừa ta. Ta đang định đấm vào cửa sổ, đạp vào cánh cửa thì y lại biến đâu mất, không thấy tung tích nữa. Quái thật ! Quái thật !

Mọi người đều ngạc nhiên trông tìm tứ phía, không thấy bóng Đại Thánh đâu cả. Chân Quân nói :

- Anh em ở đây, canh giữ cẩn thận, đợi ta đi tìm nó.

Nói đoạn, Chân Quân bèn cất mình trên mây, đến lưng chừng thấy Lý Thiên Vương đang đứng ở đầu đám mây cùng với Na Tra giơ kính soi yêu lên soi, Chân Quân hỏi :

- Thiên Vương có thấy yêu hầu đâu không ?

Thiên Vương nói :

- Không thấy. Tôi đang soi nó đây.

Chân Quân kể lại một lượt chuyện hóa phép thần thông đánh bắt được cả bọn khỉ, rồi nói :

- Nó biến thành một tòa miếu, chính lúc tôi sắp đánh vào miếu thì nó chạy mất.

Lý Thiên Vương nghe nói, lại đem kính yêu soi cả bốn bề rồi cười bảo :

- Chân Quân đi mau đi, yêu hầu đang dùng phép tàng hình chạy ra khỏi vòng vây, về thẳng Quán Giang rồi.

Chân Quân nghe nói liền cầm ngọn giáo thần chạy vội đến cửa sông Quán.

Đại Thánh đến cửa Quán Giang liền biến hình dạng giống như Chân Quân, trên mây xuống đi thẳng vào trong miếu. Bọn quỷ phán không nhận ra được, đều ra nghênh tiếp. Đại Thánh vào ngồi gian giữa xem xét công việc, thấy có Lý Hổ lạy dâng tam sinh, Trương lão xin bản phúc, bức văn của Triệu Giáp cầu việc, Tiểu Bình xin chữa bệnh

Duơng khi ấy lại có người báo:

- Lại có Chân Quân nữa về.

Ai nấy đều ngạc nhiên chạy vội ra xem, chân quân hỏi:

- Co Tề Thiên Đại Thánh đến đây không?

Mọi người thưa:

- Chúng tôi không thấy có Đại Thánh nào, chỉ thấy có một gia gia nữa ở trong kia đang xem xét công việc.

Thần Quân đẩy cửa bước vào, Đại Thánh trông thấy bèn hiện nguyên bản tướng ra nói:

- Chân Quân không phải nói. Miếu này đã thuộc về họ Tôn rồi.

Chân Quân liền giơ ngọn giáo thần hai lưỡi ba mũi ra đâm thẳng vào má Đại Thánh. Đại Thánh bèn né người tránh mũi nhọn, lấy ngay cai kim thêu hoa ra vẩy một cái, rút ra thành cái gậy rồi hai người đối diện đánh nhau ra ngoài cửa miếu, vừa đi vừa đánh, lại đến núi Hoa Quả, ở đấy bọn đại thiên vương đang canh giữ rất nghiêm ngặt. Bọn thái úy Trương, Khang rước Chân Quân vào, rồi cùng cố vây chặt lấy Đại Thánh.

Lại nói đến Đại Lực Quỷ Vương phụng chỉ đi, sau khi đã điều được Chân Quân và sáu anh em đi bắt yêu quái rồi, liền trở về tâu rõ tình hình. Lúc ấy Thượng Đế đang cùng Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu và chư tiên nói chuyện ở điện Linh Tiêu.

Thượng Đế nói:

- Nhị Lang Chân Quân đã đi ra trận một ngày rồi, sao chưa thấy về báo ?

Quan Âm chắp tay nói:

- Xin Thượng Đế cùng đạo tổ ra cửa Nam Thiên xem hư thực thế nào ?

Thượng Đế nói:

- Phải đấy !

Liền cùng đạo tổ, Vương Mẫu, Quan Âm và các tiên ra cửa nam, có thiên binh lực sĩ đón rước. Mở cửa nhìn ra xa, đã thấy thiên binh đang vây bốn mặt, Lý Thiên Vương và Na Tra đang cầm cái kính soi yêu đứng ở không trung. Chân Quân dồn Đại Thánh vào giữa vòng vây đang xiết chặt lại.

Bồ Tát nói với Lão Quân

- Tôi tiến cử Nhị Lang thần đã vây được Đại Thánh rồi, nhưng vẫn chưa bắt được Đại Thánh. Nay ta giúp một tay, nhất định bắt được y ngay.

Lão Quân nói :

- Bồ Tát đem binh khí gì, giúp bắt như thế nào ?

Quan Âm nói :

- Tôi đem cái bình nước cành dương thanh tịnh ném xuống đầu con khỉ nếu không đánh nó chết cũng đánh nó ngã để Nhị Lang tiểu thánh đến bắt.

Lão Quân nói :

- Cái bình của Bồ Tát bãng sứ, đánh được nó thì tốt, nhung không trúng vào đầu nó mà lại va phải gậv sắt của nó lại chả vỡ tan ư? Bồ Tát không cần ra tay, để Lão Quân này xin xuống giúp một tí.

Bồ Tát nói :

- Đạo tổ có binh khí gì đâu ?

Lào Quân nói :

- Có, có, có chứ !

Liền vén tay áo lên, lấy ở cánh tay ra một cái vòng rồi nói : Thứ binh khí này chính là kim cương rèn luyện, lại được tôi đem về điển phép đan làm ra, nên có đủ khí thiêng, có thế biến hóa phi thường, nước lửa không làm gì được. Lại có thể khuôn đúng mọi vật, đặt tên là cái vòng kim cương, lại có tên nữa la cái khuôn kim cương, năm ngoái đi qua cửa Hàm Quan, hóa người thành phật, thực may nhờ có nó ; sớm hôm phòng thủ rất tiện, để tôi đem xuống đánh một phen.

Nói xong Lão Quân ra ngoài của trời, ném cái vòng kim cương xuống núi Hoa Quá. Cái vòng lao vun vút, sáng như dòng nuớc, trúng ngay vào đầu Đại Thánh.

Đại Thánh đang mải khổ chiến với bảy vị thánh, không ngờ lại có thứ binh khí ấy từ trên trời ném xuống đỉnh đầu, nên đứng không vững, ngã rồi lại bò lê toan ngóc dậy thì bị con chó của Nhị Lang chốm tới cắn vào đùi và bụng, kéo sóng soài trên mặt đất. Đại Thánh mắng:

- Đồ vong ơn ! Mày không đi hại giả trưởng lại đi cắn lão Tôn !

Đại Thánh liền bi bảy thánh đem dây trói, lấy dao móc xiên xương bả vai, không biến đi đâu được nửa.

Lão Quân thu vòng kim cương lại rồi mời Thượng Đế cùng Quan Âm, Vương Mẫu về điện Linh Tiêu, ở dưới bốn đại thiên vương cùng Lý Thiên Vương và mọi thần cùng thu quân về và đến trước Chân Quân mừng thắng trận, nói :

- Đây là công của Tiểu Thánh.

Tiểu Thánh nói :

- Đây là nhờ hồng phúc thiên tôn và uy quyền cua các thần, tôi có công gì đâu !

Các tướng Khang, Truông, Dào, Lý nói :

- Huynh trưởng bất tất nói nhiều, hãy áp giải con vật này lên thượng giới, báo yết Thượng Đế chờ lệnh xét xử.

Chân Quân báo các tướng :

- Hiền đệ các ngươi chưa có tên ở sổ thiên tào, chưa lên diện kiến Thượng Đế được, để thiên giáp thần binh áp giải. Ta cùng các thiên vương lên thượng giới phục mệnh, các ngươi đem quân ở đây dọn núi, dọn sạch rồi cứ về Quán Giang đợi ta về sẽ thưởng công cho anh em cùng vui vẻ.

Các tướng vâng lệnh. Chân Quân cùng mọi tiên thắng trận khải hoàn, lên chầu Thượng Đế. Không mấy chốc đã đến Thông Minh điện, thiên sứ vào tâu :

- Các đại thiên vương đã bắt được yêu quái Tề Thiên Đại Thánh đến đây, đợi truyền lệnh.

Thượng Đế truyền chỉ cho Đại Lực Quỷ Vương đem thiên binh giải đến trảm yêu đài, chém đầu lột xác.

Không biết tính mệnh Đại Thánh thế nào, hồi sau sẽ nói tiếp.

Bạn đang đọc TÂY DU KÝ - THỤY ĐÌNH của Ngô Thừa Ân
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi americamax
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 2
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự