Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tham Gia Chat Chợ Trời YY Hội tại FB
Đăng Trạng Thái/Câu Hỏi/Lời Nhắn
Bản tiểu thư vô tình lướt qua đây ngó chút thôi. Cũng để cám ơn nên mua thêm 2 chương nữa, đọc cho vui ai ngờ thấy "Chu Tiên Thảo Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ" hahaha, gốc tiên thảo Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đọc cv không ra để tên riêng cả đám luôn. Cám ơn thienthieu của team Thiên Hà Thất Tinh Tú thuộc Vạn Yên Chi Sào đã làm giùm cái điều mà tụi này không làm được là khiến sát tinh của mấy bạn chịu xuất thế lần nữa, vô cùng chân thành cám ơn nha. Thay vì cố chấp không nhận mà chấp nhận sai lầm thì có lẽ truyện này của mấy người mỗi ngày dịch thêm vài chương đã không thành vấn đề hahaha.

Bình luận trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

Chào các đồng đạo,

Hôm nay ta sẽ đi phát Linh Thạch miễn phí cho anh em. Mỗi người sẽ nhận 1 LT với điều kiện rất đơn giản:

  1. Viết một bài tóm tắt nội dung 1 truyện mà mình đã đọc tại YY, kèm link dẫn tới trang truyện ở YY lên FB, (có thể dùng nick ảo), ở chế độ công khai, tag tên 2 người bạn và...

Bài viết diễn đàn [Event - Giveaway] - Lì xì Linh Thạch miễn phí cho anh em YY Giới

Truyện hay lắm ạ. Đại ca nhớ cho ra đều đều :*

Bình luận trong Thâu Hương Cao Thủ

<p>~~ do team chỉnh mà, có thể ra sớm hơn </p>

Bình luận trong Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Mẹ drop oy

Bình luận trong Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

<p>Tiểu thư Lilith đây mà, cũng có bàn luận ở đây rồi sao. Lúc chưa vô nhóm đã gây hiểu lầm rồi. </p>

Bình luận trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

<p>Ai l&agrave;m chương 645 m&agrave; dịch g&igrave; k&igrave; cục qu&aacute; vậy?</p>

<p>钻石精金 &gt; Kim Cương Tinh Kim &gt; Tinh Kim Kh&iacute;.&nbsp;Chữ Kim Cương thay bằng chữ Kh&iacute; v&agrave;o cuối c&oacute; hợp l&yacute; kh&ocirc;ng?</p>

<p>甚至是只有霍雨浩桌子上, 才有这么婴儿拳头大小的那么一小块儿.<br />
Tạm dịch: Chỉ duy nhất tr&ecirc;n b&agrave;n của&nbsp;Hoắc Vũ Hạo&nbsp;mới c&oacute; một khối&nbsp;to bằng nắm tay trẻ con m&agrave; th&ocirc;i.<br />
Thế n&agrave;o lại th&agrave;nh &quot;Thậm ch&iacute; chỉ tr&ecirc;n bàn Hoắc Vũ Hạo c&oacute; m&ocirc;̣t mi&ecirc;́ng lớn bằng đ&acirc;̀u trẻ con.&quot;, n&oacute; to l&ecirc;n bao nhi&ecirc;u lần? Từ nắm tay th&agrave;nh c&aacute;i đầu, với khối lượng ri&ecirc;ng rất lớn của kim loại hiếm ở đ&acirc;y l&agrave; rất lớn th&igrave; một khối bằng c&aacute;i đầu nặng bao nhi&ecirc;u?&nbsp;Kim Cương Tinh Kim&nbsp;được phải&nbsp;tinh luyện&nbsp;1kg Tinh Kim mới&nbsp;ra được 30gr&nbsp;m&agrave; như quặng kho&aacute;ng rẻ r&aacute;ch&nbsp;vậy?</p>

<p>哪怕只是金属状态之中, 这么一块儿钻石精金的价值, 都可以媲美八级魂导器了.<br />
Tạm dịch: D&ugrave; ở trạng th&aacute;i kim loại th&igrave; gi&aacute; trị của&nbsp;khối Kim Cương Tinh Kim n&agrave;y c&oacute; thể so s&aacute;nh với Hồn đạo kh&iacute; cấp t&aacute;m.<br />
Lại dịch th&agrave;nh &quot;Chỉ sợ kh&ocirc;́i kim khí này có th&ecirc;̉ so sánh với nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u của h&ocirc;̀n đạo khí c&acirc;́p tám.&quot; từ ngang th&agrave;nh phẩm rớt xuống ngang với nguy&ecirc;n liệu ban đầu, rồi dẫn đến sai lu&ocirc;n c&acirc;u dưới đ&acirc;y</p>

<p>魂力放大器本身就有不是九级的九级魂导器之称。可以想见这钻石精金的价值所在了.&nbsp;<br />
Tạm dịch: M&aacute;y khuếch đại hồn&nbsp;kh&ocirc;ng phải cấp ch&iacute;n nhưng lại s&aacute;nh ngang với Hồn đạo kh&iacute; cấp ch&iacute;n. Như vậy c&oacute; thể nghĩ&nbsp;Kim Cương Tinh Kim gi&aacute; trị thế n&agrave;o.<br />
Bằng c&aacute;ch thần th&aacute;nh n&agrave;o c&oacute; thể dịch th&agrave;nh&nbsp;&quot;Máy khuy&ecirc;́ch đại h&ocirc;̀n lực kh&ocirc;ng có c&acirc;́p chín có th&ecirc;̉ là vì kh&ocirc;ng có được kh&ocirc;́i Tinh Kim Khí này.&quot;??? Trong khi n&oacute; d&ugrave;ng để l&agrave;m hạch t&acirc;m ph&aacute;p trận m&agrave; lại bảo kh&ocirc;ng c&oacute;?</p>

<p>钻石这两个字可不只是形容它拥有众多内部折射能力, 还有一个原因就是它的硬度了.<br />
Tạm dịch: Hai chữ Kim Cương&nbsp;n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng chỉ để&nbsp;h&igrave;nh dung&nbsp;năng lực chiết xạ mạnh mẽ b&ecirc;n trong&nbsp;n&oacute; m&agrave;&nbsp;c&ograve;n c&oacute; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp;độ cứng.<br />
C&aacute;c bạn dịch th&agrave;nh &quot;Chữ cương này kh&ocirc;ng chỉ vì n&oacute; c&oacute; th&ecirc;̉ chi&ecirc;́t xu&acirc;́t năng lượng mạnh mà c&ograve;n c&oacute; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n khác l&agrave; đ&ocirc;̣ cứng của nó.&quot;, hai chữ th&agrave;nh một, &quot;chiết xạ&quot;(hay gọi l&agrave; kh&uacute;c xạ) th&agrave;nh &quot;chiết xuất&quot; kh&aacute;c nhau đến bao nhi&ecirc;u?</p>

<p>霍雨浩手中那柄碧绿色刻刀上下翻飞<br />
Tạm dịch: Chu&ocirc;i khắc đạo xanh biếc trong tay Hoắc Vũ Hạo tr&ecirc;n dưới tung bay&nbsp;<br />
Th&agrave;nh &quot;chu&ocirc;i khắc đao bảy màu của Hoắc Vũ Hạo tung bay&quot;, Sinh Linh Thủ Vọng Chi Nhận từ khi n&agrave;o th&agrave;nh bảy m&agrave;u trong khi n&oacute; mang theo Sinh Mệnh Lực cực lớn v&agrave; c&oacute; m&agrave;u xanh lục?<br />
Sạn &quot;Tịch Thủy Minh kh&ocirc;n kh&eacute;o như v&acirc;̣y, nhưng mà bỏ ra cả kim cương cho hắn dùng&quot;, l&agrave;m g&igrave; c&oacute; cho kim cương?</p>

<p>&quot;&quot;Gõ, cắt, đục&quot;, các loại &quot;kỹ xảo&quot; kh&ocirc;ng ngừng hi&ecirc;̣n ra trong lúc năm ng&oacute;n tay hắn biến ảo.&quot; Kh&ocirc;ng dịch được kỹ xảo th&igrave; để h&agrave;nh động lu&ocirc;n đi chứ mấy c&aacute;i đ&oacute; c&oacute; giống kỹ xảo t&iacute; n&agrave;o đ&acirc;u.</p>

<p>Dịch t&iacute;nh ph&iacute; m&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;y c&oacute; phải hơi &quot;dị&quot; kh&ocirc;ng? Sao kh&ocirc;ng đổi m&aacute;c &quot;Dịch&quot; th&agrave;nh &quot;Tự bi&ecirc;n chế&quot; nguy&ecirc;n t&aacute;c lu&ocirc;n.<br />
Nạp ph&iacute; v&agrave;o mới đọc c&aacute;i chương đầu ti&ecirc;n đ&atilde; vậy rồi, người đọc kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&aacute;m kh&ocirc;ng biết g&igrave; m&agrave; th&iacute;ch th&igrave; bi&ecirc;n tập kiểu g&igrave; th&igrave; bi&ecirc;n&nbsp;như vậy. Dịch kh&ocirc;ng phải chỉ bi&ecirc;n tập cho dễ đọc m&agrave; c&ograve;n phải đ&uacute;ng nghĩa v&agrave; đ&uacute;ng nguy&ecirc;n t&aacute;c nữa chứ kh&ocirc;ng phải thế n&agrave;y.</p>

Bình luận trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

<p>Awesome</p>

Bình luận trong Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Tên lu cum back chưa

Bình luận trong Linh Kiếm Tôn (Dịch)

Web bị out nick nhanh lắm. Mình coi hết chap bấm qua chap kế tiếp là thấy nick đã bị out ra. Mỗi lần coi xong một chap là phải đăng nhập lại. Admin vui lòng cho biết cách khắc phục. Chứ như zậy riết khó chịu quá.

Bài viết diễn đàn Web lỗi

Làm thế quái nào để lấy lại mật khẩu vậy mn? Đổi xong quên mịa mất >_<

Bài viết diễn đàn lấy lại mk

cần kiếm thể loại cường hóa toàn năng các thể loại. các sư tổ, bá, thúc, cô, huynh, tỷ có ai biết thì chỉ dùm.

Chào mọi người, ta đi dạo diễn đàn nhiều nên thấy một số thành viên hầu như vẫn chưa biết về yy giới nên ta lập topic này để hướng dẫn đôi chút cho các đạo hữu mới vào yy. Đi dạo lâu nay, chỉ quanh quẩn một vài câu hỏi như : “ Tu luyện như thế nào?” ,”Lên cấp như thế nào?”,”Linh thạch ở đâu?” ....

Bài viết diễn đàn Một số vấn đề về Tu Luyện và Linh Thạch cho Newbie

Truyện hay mà đứt gánh giữa đường

Bình luận trong Cửu Chuyển Đạo Kinh

Truyện này ra chương nữa ko

Bình luận trong Cửu Chuyển Đạo Kinh

Tác giả Viết truyện như thế nào ? Có hay không ? Ta cũng tự hỏi nhiều lần như vậy nhưng khi đọc và tìm hiểu ta phải thốt lên rằng " Oh , không tệ, không tệ chút nào "

Nhưng sao số người ít đến vậy ?? Hãy dành chút thời gian ủng hộ họ có thêm động lực sáng tác nào...

https://truyenyy.com/truyen/...

Bài viết diễn đàn Chủ nhật hãy về với truyện Việt

<p>Người yêu đầu tiên của Vô Thường :hattoc</p>

Bình luận trong Đệ Nhất Nhân Tộc

<p><strong>Trước đ&oacute;, một Event nho nhỏ như sau: Cho đến hiện giờ, Ai l&agrave; người V&ocirc; Thường đ&atilde; y&ecirc;u đầu ti&ecirc;n trong cuộc đời 2 kiếp của hắn (đ&acirc;y l&agrave; 1 c&acirc;u hỏi mở). Phần thưởng, 3 LT v&agrave; 1 tr&aacute;i nho. </strong></p>

<p><strong>Thời hạn: Hết Thứ hai</strong></p>

<p><strong>C&aacute;c bạn v&agrave;o đ&acirc;y trả lời: https://truyenyy.com/dien-dan/2018/event-truyen-de-nhat-nhan-toc-rut-kinh-nghiem-nen-/</strong></p>

Bình luận trong Đệ Nhất Nhân Tộc

<p>tại hạ đã đi ngang qua đây :haha </p>

<p>Đạo hữu hình như là NỮ :aaa</p>

Bình luận trong Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)

Làm sao dể có lt tu luyện hả các đậo hửu thân iu

Bài viết diễn đàn Lt lt lt