Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Vụ Cốc

Truyện có 71 chương.
1
Món Ăn Mặn Thứ Nhất – Thương [nhất]
2
Món Ăn Mặn Thứ Hai – Thương [nhị]
3
Món Ăn Mặn Thứ Nhất – Thương [tam]
4
Món Ăn Mặn Thứ Nhất – Thương [bốn]
5
Món Ăn Mặn Thứ Hai – Phụ Thân [nhất]
6
Món Ăn Mặn Thứ Hai – Phụ [nhị]
7
Món Ăn Mặn Thứ Hai – Phụ (tam)
8
Món Ăn Mặn Thứ Hai – Phụ [tứ]
9
Món Ăn Mặn Thứ Ba – Thuốc [nhất]
10
Món Ăn Mặn Thứ Ba – Thuốc [nhị]
11
Món Ăn Mặn Thứ Tư – Tình [một]
12
Món Ăn Mặn Thứ Tư – Tình [nhị]
13
Món Ăn Mặn Thứ Tư – Tình [tam]
14
Món Ăn Mặn Thứ Tư – Tình [tứ]
15
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [nhất]
16
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [nhị]
17
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [tam]
18
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [tứ]
19
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [ngũ]
20
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [lục]
21
Món Ăn Mặn Thứ Năm – Cục [thất]
22
Món Ăn Mặn Thứ Sau – Khởi [nhất]
23
Món Ăn Mặn Thứ Sáu – Khởi [nhị]
24
Món Ăn Mặn Thứ Sáu – Khởi [tam]
25
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [nhất]
26
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [nhị]
27
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [tam]
28
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [tứ]
29
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [ngũ]
30
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [lục]
31
Món Ăn Mặn Thứ Bảy – Trêu Đùa [thất]
32
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [nhất]
33
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [nhị]
34
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [tam]
35
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [tứ]
36
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [ngũ]
37
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [lục]
38
Món Ăn Mặn Thứ Tám – Lạc Thú [thất]
39
Món Ăn Mặn Thứ Chín – Sáng Sớm [nhất]
40
Món Ăn Mặn Thứ Chín – Sáng Sớm [nhị]
41
Món Ăn Mặn Thứ Chín – Sáng Sớm [tam]
42
Món Ăn Mặn Thứ Mười – Sự Thật [nhất]
43
Món Ăn Mặn Thứ Mười – Sự Thật [nhị]
44
Món Ăn Mặn Thứ Mười Một – Lên Đường [nhất]
45
Món Ăn Mặn Thứ Mười Một – Lên Đường [nhị]
46
Món Ăn Mặn Thứ Mười Hai – Giận [nhất]
47
Món Ăn Mặn Thứ Mười Hai – Giận [nhị]
48
Món Ăn Mặn Thứ Mười Ba – Tỉnh
49
Món Ăn Mặn Thứ Mười Bốn – Chìm Đắm [nhất]
50
Món Ăn Mặn Thứ Mười Bốn – Chịu Đựng [nhị]
51
Món Ăn Mặn Thứ Mười Lăm – Dựng [nhất]
52
Món Ăn Mặn Thứ Mười Lăm – Dựng [nhị]
53
Món Ăn Mặn Thứ Mười Lăm – Dựng [tam]
54
Món Ăn Mặn Thứ Mười Sáu – Xa Cách [nhất]
55
Món Ăn Mặn Thứ Mười Sáu – Xa Cách [nhị]
56
Món Ăn Mặn Thứ Mười Sáu – Xa Cách [tam]
57
Món Ăn Mặn Thứ Mười Bảy – Trở Về [nhất]
58
Món Ăn Mặn Thứ Mười Bảy – Trở Về [nhị]
59
Món Ăn Mặn Thứ Mười Bảy – Trở Về [tam]
60
Món Ăn Mặn Thứ Mười Tám – Dục [nhất]
61
Món Ăn Mặn Thứ Mười Tám – Dục [nhị]
62
Món Ăn Mặn Thứ Mười Tám – Dục [tam]
63
Món Ăn Mặn Thứ Mười Chín – Giấu Diếm [nhất]
64
Món Ăn Mặn Thứ Mười Chín – Giấu Diễm [nhị]
65
Món Ăn Mặn Thứ Mười Chín – Giấu Diếm [tam]
66
Món Ăn Mặn Thứ Mười Chín – Giấu Diếm [tứ]
67
Món Ăn Mặn Thứ Hai Mươi – Hài Tử [nhất]
68
Món Ăn Mặn Thứ Hai Mười – Hài Tử [nhị]
69
Món Ăn Mặn Thứ Hai Mươi – Hài Tử [tam]
70
Món Ăn Mặn Thứ Hai Mười – Hài Tử [tứ]
71
Món Ăn Mặn Thứ Hai Mươi – Hài Tử [ngũ] _ Hoàn
Chọn khoảng: 1 - 71