Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vô Ý Nhất Đao

crimisis · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyen hay vai tap dau doc kha dc mong se co nhieu doc gia đề cử