Những đánh giá cho truyện Võ Động Càn Khôn
hoacapvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Mức YY

kết chưa đẹp (đối với ta) còn lại thì rất hay, thích nhất truyện lão Đậu

OE (open ending)