Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

32

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vi Tử Giả Đại Ngôn (Bản Dịch)

Truyện có 52 chương.
1
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (1)
2
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (2)
3
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (3)
4
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (4)
5
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (5)
6
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (6)
7
Người Đàn Ông Trong Bồn Tắm (7)
8
Con Sứa Khốn Khổ
9
Nữ Thi Không Mặt (1)
10
Nữ Thi Không Mặt (2)
11
Nữ Thi Không Mặt (3)
12
Nữ Thi Không Mặt (4)
13
Nữ Thi Không Mặt (5)
14
Nữ Thi Không Mặt (6)
15
Nữ Thi Không Mặt (7)
16
Nữ Thi Không Mặt (8)
17
Nữ Thi Không Mặt (9)
18
Nữ Thi Không Mặt (10)
19
Nữ Thi Không Mặt (11)
20
Nữ Thi Không Mặt (12)
21
Xác Chết Trương Phình (1)
22
Xác Chết Trương Phình (2)
23
Xác Chết Trương Phình (3)
24
Xác Chết Trương Phình (4)
25
Xác Chết Trương Phình (5)
26
Xác Chết Trương Phình (6)
27
Xác Chết Trương Phình (7)
28
Xác Chết Trương Phình (8)
29
Xác Chết Trương Phình (9)
30
Xác Chết Trương Phình (10)
31
Xác Chết Trương Phình (11)
32
Xác Chết Trương Phình (12)
33
Xác Chết Trương Phình (13)
34
Xác Chết Trương Phình (14)
35
Xác Chết Trương Phình (15)
36
Tào phớ mặn và tào phớ ngọt
37
Bộ Xương Đáng Ngờ (1)
38
Bộ Xương Đáng Ngờ (2)
39
Bộ Xương Đáng Ngờ (3)
40
Bộ Xương Đáng Ngờ (4)
41
Bộ Xương Đáng Ngờ (5)
42
Bộ Xương Đáng Ngờ (6)
43
Bộ Xương Đáng Ngờ (7)
44
Bộ Xương Đáng Ngờ (8)
45
Bộ Xương Đáng Ngờ (9)
46
Bộ xương đáng ngờ (10)
47
Diễm Ngộ?
48
Họa Diệt Môn (1)
49
Họa diệt môn (2)
50
Họa Diệt Môn (3)
51
Họa Diệt Môn (4)
52
Họa Diệt Môn (5)
Chọn khoảng: 1 - 52