Những đánh giá cho truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
khanhat0507 · Luyện Khí Tầng Mười ·
17 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Vừa Mức YY

Truyện hay, main có hệ thống bá, chuyên tung ra các nhiệm vụ oái ăm. Xem hài hết chỗ nói Mong dg đặt vip luôn để tăng năng suất a, ngày 1c ta quả thật không đủ nghiền.