Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

45

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

AnhHùng · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
2 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

cố lên nào mộc tỉ