Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện có 2315 chương.
1596
Đưa Ngươi Vào Luân Hồi
1597
Tuyệt Thế Một Kiếm
1598
Trọng Thương Chi Thân
1599
Đấu Chiến Phật Tự
1600
Không Đủ Thành Đạo
1601
Nguy Cơ Tứ Phía
1602
Hắn Tỉnh
1603
Đoạn Niệm
1604
Cũng Xứng Long Hổ
1605
Người Ấy Tại Bờ
1606
Đỉnh Núi Cười Nói
1607
Lại Độ Tinh Khung
1608
Cản Đường
1609
Phật Môn Thịnh Hội
1610
Tiên Thiện Phật Tự
1611
Một Chỉ Ngưng Lôi
1612
Như Chứng Ngày Xưa Nói
1613
Vô Không Chuyện Cũ
1614
Đổi
1615
Nhất Thiền Kiếp
1616
Nên Bị Diệt Chi
1617
Đấu Chiến Chư Thức
1618
Không Quỳ Thì Chết
1619
Dự Định
1620
Không Mang Theo Phiến Bụi
1621
Ta Có Nhất Pháp
1622
Trường Thanh 12 Quyết
1623
Cửu Kiếp Đoạt Mệnh
1624
Ngũ Kiếp
1625
Vô Địch
1626
Dưới Núi Kinh Thế Nói
1627
Tiễn Ngươi Về Tây Thiên
1628
Bốn Mươi Năm Phong Vân
1629
Tinh Không Tím Quan Tài
1630
Quan Tài Mở Áo Trắng Phát Hiện
1631
Băng Tâm Đạo Chủng
1632
Áo Trắng Đi
1633
Vân Tuyết Thiên Cung
1634
Lại Không Có Ta
1635
Khuy Thiên Cơ
1636
Không Ai Nợ Ai
1637
Thiên Thương Bảo Tôn
1638
Hợp Đạo Trung Phẩm
1639
Tự Xưng Là Thông Minh
1640
Càn Đồ
1641
Cùng Tiên Chiến
1642
Ta Có Một Chỉ
1643
Hùng Hổ Dọa Người
1644
Lòng Tham Không Đáy
1645
Như Miệt Thiên Kiêu
1646
Mượn Kiếm
1647
Một Kiếm Là Đủ
1648
Tứ Thánh Luyện Kiếm
1649
Tiên Nguyên Bí Cảnh
1650
Bao Nhiêu Cố Nhân
1651
Triều Mở Đường Hiện
1652
Hư Không Tiên Nhện
1653
Tiên Phàm Khác Biệt
1654
Về Ta
1655
Tiên Điện Cấm Chế
1656
Mặc Vũ Thực Long Giun
1657
Thánh Nhân Xương
1658
Băng Trì Tu Luyện
1659
Lữ Gia
1660
Hoàng Huyết Hải Loan
1661
Bắc Nhai Vẫn Loan
1662
Như Ép Con Kiến
1663
Trên Biển Hoàng Đến
1664
Chiến Tiên Hoàng
1665
Nuốt Luyện Tiên Hoàng
1666
Bên Ngoài Chi Địa
1667
Ta Đang Chờ Ngươi
1668
Trương Huyền Cơ
1669
Huyền Dù Nát
1670
Thiên Kiếp
1671
Luyện Lôi Nguyên
1672
Vậy Liền Chết
1673
Phá Kiếp Mà Ra
1674
Tiên Nguyên Không Thái Huyền
1675
Vạn Cổ Tiên Điện
1676
Cười Tận Ưu Sầu
1677
Niết Bàn Phượng Dược
1678
Đế Uy
1679
Dám Cả Gan Như Thế
1680
Giết Hạng
1681
Vạn Cổ Bất Diệt Quyết
1682
Không Về Buồn Bã Thanh Âm
1683
Thánh Nhân Oán
1684
Đồ Cười Buồn
1685
Cốt Châu
1686
Tiên Dược Chi Đấu
1687
Bộc Uy
1688
Ngự Kiếp Lôi Lân
1689
Cũng Vẫn
1690
Đáng Chém
1691
Tru
1692
Không Hạng
1693
Chữ Ngự Kiếp
1694
Phệ Hồn Ma Hoa
1695
Chặn Đường Cướp Của