Những đánh giá cho truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
ÁcLong · Luyện Khí Tầng Bảy ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện đầu tiên về lịch sử Việt Nam ở mảng xuyên không. Hoan nghênh a