Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

77

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

ÁcLong · Luyện Khí Tầng Bảy ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đầu tiên về lịch sử Việt Nam ở mảng xuyên không. Hoan nghênh a