Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trang Giáp Võ Thần

Truyện có 430 chương.
1
Lời Tựa
2
Trận Chiến Mở Màn
3
Võ Trang Biến Thân
4
Cứu Người
5
Thân Gia Gia
6
Tử Tiêu Tông
7
Cổ Võ Tông Môn
8
Tử Dương Thần Công
9
Tình Báo Xử
10
Tinh Võ Xã
11
Tập Thể Nhiệm Vụ
12
Xuất Kích Trước
13
Tiên Thiên Tử Khí
14
Nhiệm Vụ Bắt Đầu
15
Tinh Lực Đá Bay
16
Phong Ma La Hán Công
17
Lẻn Vào Trọng Địa
18
La Hán Kim Thân
19
Tất Sát Kỹ
20
Nhiệm Vụ Kết Thúc
21
Lại Lần Nữa Nhiệm Vụ
22
Khó Giải Quyết Nhiệm Vụ
23
Võ Đạo Bản Tâm
24
Tử Vân Đạo Trưởng
25
La Hán Đường
26
Sư Phó Chỉ Điểm
27
Lại Đến La Hán Đường
28
Dạ Chiến La Hán Đường
29
To Lớn Cơ Giáp
30
Đỉnh Cấp Cơ Giáp Chiến Đấu Phật Tổ
31
0 Ngày Tụ Khí
32
Đi Tới Địa Tàng Tinh
33
Hắc Kim Căn Cứ
34
Kim Chúc Sinh Mệnh
35
Tỷ Thí Với Nhau
36
Âm Dương Hợp Kích
37
Cổ Võ Tỷ Thí
38
Niệm Lực Võ Giả
39
Hắc Kim Căn Cứ Thường Ngày (thượng)
40
Hắc Kim Căn Cứ Thường Ngày (trung)
41
Hắc Kim Căn Cứ Thường Ngày (hạ)
42
Trước Trận Chiến Khảo Hạch
43
Hợp Kim Vương
44
Quét Sạch Nhiệm Vụ (thượng)
45
Quét Sạch Nhiệm Vụ (trung)
46
Quét Sạch Nhiệm Vụ (hạ)
47
Bộc Lộ Tài Năng
48
Nhiệm Vụ Trinh Sát
49
Dã Ngoại Nhiệm Vụ Trinh Sát (thượng)
50
Dã Ngoại Nhiệm Vụ Trinh Sát (trung)
51
Dã Ngoại Nhiệm Vụ Trinh Sát (hạ)
52
Trên Không Đá Bay
53
Nhiệm Vụ Tiếp Tục
54
Gian Khổ Đặc Huấn
55
Đặc Huấn Kết Thúc
56
Đi Tới Vũ Trụ
57
Lẻn Vào Trạm Không Gian
58
Cự Dương Trạm Không Gian (thượng)
59
Cự Dương Trạm Không Gian (trung)
60
Cự Dương Trạm Không Gian (trung)
61
Cự Dương Trạm Không Gian (hạ)
62
Chiến Đấu Thăng Cấp
63
Trở Lại Kim Cương Tinh
64
Kết Thúc Chiến Đấu
65
Chuẩn Bị Tham Quân
66
Thầy Trò Tiễn Biệt
67
Địa Tàng Bí Mật (thượng)
68
Địa Tàng Bí Mật (hạ)
69
Cao Cấp Kim Chúc Tộc Cự Tượng
70
Súc Địa Thành Thốn
71
Tâm Tính Khảo Nghiệm
72
Trường Kỳ Tác Chiến (1)
73
Trường Kỳ Tác Chiến (2)
74
Trường Kỳ Tác Chiến (3)
75
Trường Kỳ Tác Chiến (4)
76
Trường Kỳ Tác Chiến (5)
77
Trường Kỳ Tác Chiến (6)
78
Nhiệm Vụ Viên Mãn
79
Tinh Không Tới Khách (thượng)
80
Tinh Không Tới Khách (hạ)
81
Kim Lôi Phượng Hoàng
82
Chính Thức Tham Quân
83
Thiện Tàng Đại Sư
84
Phó Chức Nghiệp (thượng)
85
Phó Chức Nghiệp (hạ)
86
Kiếm Thuật Đại Sư (thượng)
87
Kiếm Thuật Đại Sư (trung)
88
Kiếm Thuật Đại Sư (hạ)
89
Chính Thức Nhập Ngũ
90
Trang Giáp Thăng Cấp (thượng)
91
Trang Giáp Thăng Cấp (trung)
92
Trang Giáp Thăng Cấp (hạ)
93
Tinh Quang Quả Dứa
94
Vô Tình Gặp Gỡ Người Quen
95
Tiền Tuyến Điều Động
96
Nhiệm Vụ Khẩn Cấp
97
Khẩn Cấp Chi Viện Nhiệm Vụ (1)
98
Khẩn Cấp Chi Viện Nhiệm Vụ (2)
99
Khẩn Cấp Chi Viện Nhiệm Vụ (3)
100
Khẩn Cấp Chi Viện Nhiệm Vụ (4)