Nhân Vật Trong Truyện Tiên Nghịch

Vương Lâm

Chưa rõ
Nhân Vật Chính · Nam

Là nhân vật chính. Tư chất linh căn tầm thường