Những đánh giá cho truyện Thú Phi
MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay, nhưng trừ 1 điểm vì không có ngoại truyện giữa Thánh Thiên Vực và Đinh Phi Tình.