Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)

HàoCa · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
10 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Tiếp tục cố gắng nha đệ