Những đánh giá cho truyện Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
kanghuynseak · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay thể loại sủng thú ta thích

koza97 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Truyện hay mà lâu quá