Danh sách chương Ta Muốn Vĩnh Sinh

Chương mới lên trước
Truyện có 584 chương.
Mơ hồ xuyên qua
1
Chưởng Thiên Bình
2
Trở về núi tu luyện
3
Đỉnh cấp Pháp Khí cùng phù bảo
4
Giết người cướp của
5
Thí luyện trước chuẩn bị
6
Tử Hầu Hoa
7
Giết người cướp dược
8
Học tập Luyện Đan
9
Trương Phàm Trúc Cơ cùng trí linh 'Tiểu Bạch '
10
Về Trương Phàm gia
11
Kết Đan Kỳ buổi đấu giá ( trên )
12
Kết Đan Kỳ buổi đấu giá ( dưới )
13
Lần đầu tiên xuyên qua
14
Vô hạn khủng bố
15
Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Thượng 】
16
Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Trung 】
17
Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Hạ 】
18
Resident Evil bên trong kiếm điểm 【 Tục 】
19
Chủ Thần không gian
20
Nỗ lực tu luyện
21
Kết Đan sơ kỳ
22
Bản Mệnh Pháp Bảo 'Kim Hồng Kiếm '
23
Alien một 【 Thượng 】
24
Alien một 【 Trung 】
25
Alien một 【 Hạ 】
26
Alien một 【 Tục 】
27
Sở Hiên trí tuệ
28
Trịnh Xá trở về thế giới hiện thực
29
Chú Oán lần thứ hai kiếm điểm 【 Thượng 】
30
Chú Oán lần thứ hai kiếm điểm 【 Hạ 】
31
Giết Già Gia Tử bản thể
32
The Mummy 【 Thượng 】
33
The Mummy 【 Trung 】
34
The Mummy 【 Hạ 】
35
The Mummy 【 Tục 】
36
Nguyên Anh sơ kỳ
37
Phân thân cùng Trung Châu đội việc vặt
38
Final Destination
39
Alien bốn 【 Thượng 】
40
Alien bốn 【 Hạ 】
41
Resident Evil 2 ( một )
42
Resident Evil 2 ( hai )
43
Resident Evil 2 ( ba )
44
Resident Evil 2 ( bốn )
45
Resident Evil 2 ( ngũ )
46
Linh Hồn Bảo Thạch
47
Phân thân cùng Phục Sinh Chân Kinh
48
Jurassic công viên hai 【 Thượng 】
49
Jurassic Park hai 【 Trung 】
50
Jurassic Park hai 【 Hạ 】
51
Trương Phàm Hóa Thần
52
Galaxy team một ( một )
53
Galaxy team ( hai )
54
Galaxy team ( ba )
55
Galaxy team ( bốn )
56
Lần thứ hai xuyên qua thời không
57
【 Vĩnh Sinh 】 thế giới
58
Vũ Hóa Tiên Môn đệ tử nội môn 【 Thượng 】
59
Vũ Hóa Tiên Môn đệ tử nội môn 【 Trung 】
60
Vũ Hóa Tiên Môn đệ tử nội môn 【 Hạ 】
61
Thân thể bí cảnh
62
Thượng Thanh Tiên Pháp
63
Thế Giới Chi Thụ mảnh vỡ
64
Đánh giết Trương Minh Viễn 【 Thượng 】
65
Đánh giết Trương Minh Viễn 【 Hạ 】
66
Đại Na Di Thuật 【 Thượng 】
67
Đại Na Di Thuật 【 Hạ 】
68
Dưới nền đất rèn luyện 【 Thượng 】
69
Dưới nền đất rèn luyện 【 Trung 】
70
Dưới nền đất rèn luyện 【 Hạ 】
71
Vong Tình Thủy
72
Trương Phàm trọng thương
73
Thần Thông bí cảnh Đệ Nhất Trọng Pháp Lực Cảnh
74
Vũ Hóa Môn tám đại thần thông
75
Đệ tử chân truyền Trương Sâm
76
Giết gà dọa khỉ
77
Ngươi có tốt cha
78
Thiên Hình Đường
79
Thái Nguyên Tiên Phủ 【 Thượng 】
80
Thái Nguyên Tiên Phủ bế quan 【 Trung 】
81
Thái Nguyên Tiên Phủ bế quan 【 Hạ 】
82
Thái Nguyên Tiên Phủ bế quan 【 Tục 】
83
Thái Nguyên Tiên Phủ bế quan ( lại nối tiếp )
84
Kỳ quái Tu Sĩ
85
Thần Tộc Tu Sĩ 【 Thượng 】
86
Thần Tộc Tu Sĩ 【 Trung 】
87
Thần Tộc Tu Sĩ 【 Hạ 】
88
Thần Tộc Tu Sĩ 【 Tục 】
89
Đại Biến Hóa Thuật 【 Thượng 】
90
Đại Biến Hóa Thuật 【 Hạ 】
91
Về Vũ Hóa Môn
92
Tiểu Túc Mệnh Thuật
93
Vũ Hóa Tiên Môn Vạn Thọ Phong 【 Thượng 】
94
Vũ Hóa Môn Vạn Thọ Phong 【 Hạ 】
95
Hưng binh vấn tội 【 Thượng 】
96
Hưng binh vấn tội 【 Hạ 】
97
Tù Thiên Oản 【 Thượng 】
98
Tù Thiên Oản 【 Hạ 】
99
Bắt giữ Lưu Quân
100