Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Muốn Nghỉ Hưu

Truyện có 55 chương.
1
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 1: Hệ Thống
2
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 2: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 1
3
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 3: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 2
4
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 4: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 3
5
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 5: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 4
6
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 6: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 5
7
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 7: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 6
8
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 8: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 7
9
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 9: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 8
10
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 10: Bá Đạo Vương Gia Bá Thượng Ta 9 (phiên Ngoại)
11
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 11: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 1
12
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 12: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 2
13
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 13: Hon Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 3
14
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 14: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 4
15
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 15: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 5
16
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 16: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 6
17
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 17: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 7
18
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 18: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 8
19
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 19: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 9
20
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 20: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 10
21
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 21: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 11
22
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 22: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 12
23
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 23: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 13+14
24
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 24: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 15
25
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 25: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 16
26
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 26: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 17
27
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 27: Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Đại Nhân 18
28
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 28: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 1
29
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 29: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 2
30
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 30: Cuồn Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 3
31
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 31: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 4
32
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 32: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 5
33
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 33: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 6
34
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 34: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 7
35
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 35: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 8
36
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 36: Cuồng Sạch Bệnh Kỷ Bác Sĩ 9
37
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 37: Trừng Phạt Thế Giới 1
38
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 38: Trừng Phạt Thế Giới 2
39
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 39: Trừng Phạt Thế Giới 3
40
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 40: Trừng Phạt Thế Giới 4
41
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 41: Trừng Phạt Thế Giới 5
42
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 42: Trừng Phạt Thế Giới 6
43
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 43: Trừng Phạt Thế Giới 7
44
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 44: Trừng Phạt Thế Giới 8
45
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 45: Trừng Phạt Thế Giới 9
46
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 46: Trừng Phạt Thế Giới 10
47
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 47: Trừng Phạt Thế Giới 11
48
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 48: Trừng Phạt Thế Giới 12
49
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 49: Trừng Phạt Thế Giới 14
50
Ta Muốn Nghỉ Hưu - Chương 50: Ngọt Ngào Một Khắc 1
51
Ngọt Ngào Một Khắc 2
52
Ngọt Ngào Một Khắc 3
53
Ngọt Ngào Một Khắc 4
54
Ngọt Ngào Một Khắc 5
55
Ngọt Ngào Một Khắc 6
Chọn khoảng: 1 - 55