Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

44

Bình

723

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Thượng Quan Linh Tú - Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Thượng Quan Linh Tú

Nhân Vật Phụ · Nữ · xonevictory

Nữ nhi duy nhất còn lại của đời thứ tư Thượng Quan tướng môn! Thượng Quan tương môn một nhà 3 Nguyên soái, 9 Đại tượng, 36 Hổ tướng đều chiến tử chốn sa trường!