Danh sách những vấn đề được thành viên báo cáo của truyện Phệ Nhật.

Không có vấn đề nào với truyện này.