Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Truyện có 135 chương.
1
Của Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (1)
2
Của Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (2)
3
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (3)
4
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (4)
5
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (5)
6
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (6)
7
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (7)
8
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (8)
9
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (9)
10
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (10)
11
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (11)
12
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (12)
13
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (13)
14
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (14)
15
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (15)
16
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (16)
17
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (17)
18
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (18)
19
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (19)
20
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (20)
21
Cua Đổ Anh Chàng Đeo Kính Cấm Dục (21)
22
Cua Đổ Anh Chàng Cấm Dục Đeo Kính (hết)
23
Ngoại Truyện Về Bạch Trí
24
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (1)
25
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (2)
26
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (3)
27
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (4)
28
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (5)
29
Của Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (6)
30
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (7)
31
Cưa Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (8)
32
Cưa Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (9)
33
Cưa Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (10)
34
Cưa Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (11)
35
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (12)
36
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (13)
37
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (14)
38
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (15)
39
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (16)
40
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (17)
41
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (18)
42
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (19)
43
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (20)
44
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (21)
45
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (22)
46
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (23)
47
Cua Đổ Hoàng Thượng Nước Địch (24)
48
Ngoại Truyện Độc Cô Kỵ
49
Cua Đổ Thế Tử Mù (1)
50
Cua Đồ Thế Tử Mù (2)
51
Cua Đổ Thế Tử Mù (3)
52
Cua Đổ Thế Tử Mù (4)
53
Cua Đồ Thế Tử Mù (5)
54
Cua Đổ Thế Tử Mù (6)
55
Cua Đổ Thế Tử Mù (7)
56
Cua Đồ Thế Tử Mù (8)
57
Cua Đổ Thế Tử Mù (9)
58
Cua Đổ Thế Tử Mù (10)
59
Cua Đổ Thế Tử Mù (11)
60
Cua Đổ Thế Tử Mù (12)
61
Cua Đổ Thế Tử Mù (13)
62
Cua Đồ Thế Tử Mù (14)
63
Cua Đổ Thế Tử Mù (15)
64
Cua Đổ Thế Tử Mù (16)
65
Cua Đổ Thế Tử Mù (17)
66
Cua Đổ Thế Tử Mù (18)
67
Cua Đổ Thế Tử Mù (19)
68
Cua Đổ Thế Tử Mù (20)
69
Cua Đổ Thế Tử Mù (21)
70
Cua Đổ Thế Tử Mù (22)
71
Cua Đổ Thế Tử Mù (23)
72
Cua Đổ Thế Tử Mù (24)
73
Cua Đổ Thế Tử Mù (25)
74
Cua Đổ Thế Tử Mù (26)
75
Cua Đổ Thế Tử Mù (27)
76
Cua Đổ Thế Tử Mù (28)
77
Ngoại Truyện: Tề Mộ
78
Của Anh Chàng Hàng Xóm (1)
79
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (2)
80
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (3)
81
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (4)
82
Của Anh Chàng Hàng Xóm (5)
83
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (6)
84
Của Anh Chàng Hàng Xóm (7)
85
Của Anh Chàng Hàng Xóm (8)
86
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (9)
87
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (10)
88
Của Anh Chàng Hàng Xóm (11)
89
Của Anh Chàng Hàng Xóm (12)
90
Của Anh Chàng Hàng Xóm (13)
91
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (14)
92
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (15)
93
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (16)
94
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (17)
95
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (18)
96
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (19)
97
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (20)
98
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (21)
99
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (22)
100
Cua Anh Chàng Hàng Xóm (23)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 135