Danh sách những vấn đề được thành viên báo cáo của truyện Nguyện Ước Song Song.

Không có vấn đề nào với truyện này.